1. Trích công văn 19368/CTBDU của Cục thuế Bình Dương ngày 11/08/2023 Hướng dẫn hóa đơn bảo hành, xuất hàng mẫu, và chi phí gửi hàng mẫu.
Các trường hợp bảo hành miễn phí sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng theo cam kết bảo hành về thời gian và điều kiện bảo hành đã ghi trong phiếu bảo hành cho khách hàng kèm theo hóa đơn bán hàng hoặc được thể hiện ghi trên hóa đơn bán hàng phù hợp theo quy định của pháp luật thì được xử lý như sau:
  • Trường hợp thay thế các bộ phận (linh kiện, phụ tùng) trong một sản phẩm, hàng hóa thì Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng mua bán, Phiếu bảo hành và Biên bản nhận thiết bị, hàng hóa bảo hành có ký nhận của hai bên mua và bán hàng hóa làm chứng từ hạch toán chi phí, trên Phiếu bảo hành phải có đủ các chỉ tiêu: tên, địa chỉ người được bảo hành, bảo hành cho sản phẩm, hàng hóa tại hóa đơn số, ký hiệu, ngày xuất hóa đơn.
  • Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa có thu tiền của khách hàng thì phải lập hóa đơn, tính khai thuế, nộp thuế theo quy định.
  1. Trích công văn 2122/CTBDI của cục thuế Bình Định ngày 26/06/2023 về vấn đề mua hàng có thanh toán một phần bằng voucher.
Trường hợp Công ty mua xe ô tô thanh toán đồng thời bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng và kết hợp sử dụng voucher thanh toán, có hợp đồng mua bán, có hóa đơn GTGT ghi đầy đủ giá trị xe theo hợp đồng (chưa trừ voucher), thì giá trị bằng tiền của voucher không phải thanh toán trong trường hợp này được xác định là khoản chiết khấu thanh toán. Do vậy:
  • Về thuế TNDN: Công ty ghi nhận nguyên giá TSCĐ để tính khấu hao là giá trị đầy đủ của xe theo hóa đơn do bên bán xuất (chưa trừ voucher). Đối với giá trị không phải thanh toán theo voucher, Công ty hạch toán vòa thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.
  • Về thuế GTGT: Thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn do bên bán xuất (chưa trừ voucher), Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng (không tính phần thanh toán bằng voucher) và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đầu ra.
 
  1. Trích công văn số 3409/CTHPH ngày 23/06/2023 về dịch vụ sửa chữa nội bộ (tiêu dùng nội bộ).
Trường hợp Công ty xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ để tiêu dùng nội bộ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải lập hóa đơn (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ.
 
  1. Trích Công văn 62665/CTHN ngày 25/08/2023 của Cục thuế Hà Nội.
Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn, thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn, nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý của người bán.