1. Thông báo số 357/TB-DNL công bố danh sách các Nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam
Tên văn bản: Thông báo số 357/TB-DNL
Ngày hiệu lực: 19/11/2022
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Doanh Nghiệp Lớn
Cục Thuế Doanh Nghiệp Lớn công bố danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam.
Theo quy định tại Điều 81, Thông tư 80/2021/TT-BTC, quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài:
Tổ chức, ngân hàng thương mại hay trung gian thanh toán sẽ phải kê khai, khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà cung cấp cung cấp ở nước ngoài trong trường hợp nhà cung cấp đó không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 
1. Notice No. 357/TB-DNL announcing the list of foreign suppliers that have registered for tax in Vietnam
Document name: Notice No. 357/TB-DNL
Effective date: 19 November 2022
Issuing organization: Large Corporate Tax Department
The Large Corporate Tax Department publishes a list of  39 Foreign Suppliers  without a permanent establishment in Vietnam engaged in e-commerce, digital-based business and other services with organizations, individuals in Vietnam have made tax registration in Vietnam.
According to Article 81, Circular 80/2021/TT-BTC, stipulating the responsibilities of organizations and individuals in Vietnam in case of purchasing goods and services from overseas suppliers:
Organizations, commercial banks or payment intermediaries will have to declare, withhold, pay tax on behalf of overseas suppliers in case suppliers do not make tax registration, tax declaration, payment tax in Vietnam according to the provisions of Articles 76, Article 77, Article 78, Article 79 of Circular 80/2021/TT-BTC.
 
2. Công văn 3805/TCHQ-TXNK hướng dẫn về xử lý thuế đối với trường hợp doanh
nghiệp chế xuất (“DNCX”) gia công cho doanh nghiệp nội địa

Tên văn bản: Công văn 3805/TCHQ-TXNK
Ngày hiệu lực: 14/9/2022
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Theo Công văn 3805/TCHQ-TXNK của Tổng Cục Hải Quan ngày 14/09/2022, trong trường hợp đối với doanh nghiệp nội địa thực hiện nhập khẩu khi nhận lại sản phẩm gia công từ DNCX thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và giá tính thuế là tiền thuê gia công và trị giá của nguyên vật liệu sử dụng do DNCX cung cấp. Trong trường hợp DNCX, cần thực hiện đối chiếu hoạt động gia công của DNCX có hay không liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam. Trường hợp là hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam thì DNCX hạch toán riêng, kê khai và nộp 10% thuế giá trị gia tăng (“GTGT”).
 
2. Official Letter 3805/TCHQ-TXNK providing guidance on tax treatment for business cases export processing industry (“EPZ”) processing for domestic enterprises
Document name: Official Letter 3805/TCHQ-TXNK
Effective date: 14 Septtember 2022
Issuing organization: General Department of Customs
According to Official Letter 3805/TCHQ-TXNK of the General Department of Customs dated September 14, 2022, in the case of domestic enterprises that import when receiving processed products from EPEs, they must declare and pay import tax. and the taxable price is the processing rent and the value of raw materials used by the EPE. In the case of EPEs, it is necessary to compare the processing activities of the EPEs whether or not they are directly related to the purchase and sale of goods in Vietnam. In the case of goods purchase and sale activities in Vietnam, the EPE shall separately account, declare and pay 10% value added tax (“VAT”).
 
3. Công văn 3034/TCT-CS hướng dẫn về việc cập nhật tiến độ dự án khi chậm tiến độ
Tên văn bản: Công văn 3034/TCT-CS
Ngày hiệu lực: 17/8/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Cục thuế
Trường hợp dự án bị chậm tiến độ so với nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Công ty đề nghị cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện theo quy định pháp luật cho mục đích hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới.
 
3. Official Letter 3034/TCT-CS guiding updating project progress when behind schedule
Document name: Official Letter No. 3870/TCT-DNNCN
Effective date: 17 August 2022
Issuing organization: General Department of Taxation
In case the project is delayed Compared with the contents of the Investment Registration Certificate, the Company requests the Investment Registration Authority adjusting the implementation schedule according to the provisions of law for the purpose of VAT refund of the new investment project
 
 
4. Công văn 2448/CTBNI-TTHT hướng dẫn về việc đăng ký người phụ thuộc (“NPT”)
không phải người thân.

Tên văn bản: Công văn 2448/CTBNI-TTHT
Ngày hiệu lực: 12/8/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh
Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT không phải người thân, NPT phải thỏa các điều kiện sau:
  • NPT bị khuyết tật và không có khả năng lao động;
  • Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không quá 1.000.000 đồng/tháng;
  • Không còn người thân (ông, bà, bố, mẹ, con, anh, chị, em); hoặc
  • Còn người thân nhưng không có đủ khả năng nuôi dưỡng.
 
4. Official Letter 2448/CTBNI-TTHT guiding the registration of dependents (“NPT”) not relatives.
Document name: Official Letter 2448/CTBNI-TTHT
Effective date: 12 August 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
When dependents being not their relatives is registered, the required conditions are as follows:
  • Dependent is disabled and unable to work;
  • Dependent has no income or his average monthly income in a year from all sources does
  • not exceed 1,000,000 VND/month;
  • Dependent has no relatives (grandfather, grandmother, father, mother, child, sibling); or
  • Dependent has relatives without ability to nurture.
 
5. Công văn số 53394/CTHN-TTHT trả lời về chính sách thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Tên văn bản: Công văn số 53394/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 4/11/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Trường hợp Công ty chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì Công ty có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo tỷ lệ % tính thuế GTGT là 1% và tỷ lệ % tính thuế TNCN là 0.5%. Đồng thời Công ty có trách nhiệm kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên phụ lục 01-1/BK-CNKD kèm theo tờ khai mẫu số 01/CNKD theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Khoản thuế Công ty nộp thay hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).
 
5. Official Letter No. 53394/CTHN-TTHT replying on tax policy when paying sales support to business households and individuals
Document name: Official Letter No. 53394/CTHN-TTHT
Effective date: 4 November 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
In case the Company pays sales support, cash or non-cash support to individuals who are business households or business individuals paying tax by the presumptive method, the Company is responsible for tax declaration. and pay tax on behalf of individuals at the rate of 1% for calculating VAT and 0.5% for calculating PIT. At the same time, the Company is responsible for fully declaring the criteria on Appendix 01-1/BK-CNKD enclosed with the declaration form No. 01/CNKD as prescribed in Clause 1, Article 16 of Circular No. 40/2021/TT- BTC of the Ministry of Finance.
The tax paid by the Company on behalf of business households and individuals mentioned above is not included in the deductible expenses when determining taxable income according to the provisions of Article 4 of Circular No. 96/2015/TT-BTC dated 22 June 2015 of the Ministry of Finance amending and supplementing Article 6 of Circular No. 78/2014/TT-BTC (amended and supplemented in Clause 2, Article 6 of Circular No. 119/2014/TT-BTC and Article 6). 1 Circular No. 151/2014/TT-BTC).
 
6. Công văn số 4517/TCT-DNNCN về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền
Tên văn bản: Công văn số 4517/TCT-DNNCN
Ngày hiệu lực: 5/12/2022
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Công văn này hướng dẫn về lộ trình triển khai, đối tượng, điều kiện sử dụng, những lợi ích khi sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC.
Theo đó, ngành Thuế sẽ triển khai chương trình sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo từng đợt và đợt 1 dự kiến triển khai từ ngày 15/12/2022 đến hết tháng 3/2023; các đợt tiếp theo từ ngày 1/4/2023 trở đi do Cục thuế chủ động quyết định.
Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện tập trung triển khai sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền trong đợt 1 chủ yếu nằm trong các ngành nghề kinh doanh gồm: ăn uống, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ khác (như vui chơi giải trí, vé xe buýt, vé tham quan, du lịch…). Danh sách cụ thể do Cục thuế chủ động quyết định.
Để sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau: có chữ ký số, tài khoản giao dịch thuế điện tử; có máy tính hoặc thiết bị điện tử kết nối internet; sử dụng phần mềm lập HĐĐT vừa có thể truyền dữ liệu đến người mua và đến cơ quan thuế
6. Official Letter No. 4517/TCT-DNNCN on the implementation of e-invoices with tax authority code generated from cash registers
Document name: Official Letter No. 4517/TCT-DNNCN
Effective date: 5 December 2022
Issuing organization: General Department of Taxation
This Official Letter provides guidance on the implementation roadmap, users, conditions and benefits when using e-invoices generated from cash registers according to the provisions of Article 8 of Circular 78/2021/TT-BTC.
Accordingly, the tax sector will deploy the program to use e-invoices created from cash registers in batches and phase 1 is expected to be deployed from December 15, 2022 to the end of March 2023; The next installments from April 1, 2023 onward are decided by the Tax Department.
Businesses and business households that focus on deploying e-invoices from cash registers in phase 1 are mainly in business lines including: catering, restaurants, hotels, trade centers, supermarkets , retail of consumer goods, retail of modern medicines, other services (such as entertainment, bus tickets, sightseeing tickets, tourism...). The specific list is decided by the Tax Department.
To use e-invoices generated from cash registers, enterprises and business households need to meet the following basic conditions: digital signatures, electronic tax transaction accounts; have a computer or electronic device connected to the internet; Using e-invoice making software, it is possible to transmit data to the buyer and to the tax office
 
7. Công văn số 59003/CTHN-TTHT về việc lập hồ sơ toàn cầu và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Tên văn bản: Công văn số 59003/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 30/11/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có bao gồm hồ sơ toàn cầu thể hiện thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách, phương pháp phân bổ thu nhập, xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu. Tuy nhiên, nếu các bên liên kết không thuộc tập đoàn đa quốc gia thì không phải lập hồ sơ toàn cầu theo Phụ lục III Nghị định 132/2020/NĐ-CP.
 
7. Official Letter No. 59003/CTHN-TTHT on global filing and input VAT deduction declaration
Document name: Official Letter No. 59003/CTHN-TTHT
Effective date: 30 November 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
According to the provisions of Clause 4, Article 18 of Decree 132/2020/ND-CP, the associated transaction price determination dossier includes a global profile showing information about the multinational corporation's business activities, policies, methods of income distribution, determination of associated transaction prices of the group globally. However, if the affiliated parties are not part of a multinational corporation, a global profile is not required in accordance with Appendix III of Decree 132/2020/ND-CP.
 
8. Công văn số 57306/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi dự thu
Tên văn bản: Công văn số 57306/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 23/11/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Căn cứ khoản 7 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khoản thu nhập khác, pháp luật thuế TNDN không quy định việc xác định khoản thu nhập dự kiến thu được nhưng chưa thực tế phát sinh được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế. Trường hợp Công ty thực tế phát sinh khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế của kỳ tính thuế thực tế phát sinh thu nhập theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.
 
8. Official Letter No. 57306/CTHN-TTHT providing guidance on CIT policy for accrued deposit interest
Document name: Official Letter No. 57306/CTHN-TTHT
Effective date: 23 November 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
Pursuant to Clause 7 Article 7 of Circular 78/2014/TT-BTC dated June 18, 2014 of the Ministry of Finance guiding other incomes, the CIT law does not stipulate the determination of expected income. but not yet actually incurred are included in the taxable income in the tax period. In case the Company actually generates income from interest on bank deposits, this income shall be included in the taxable income of the tax period actually generating income according to the guidance in Clause 7 Article 7 of Circular No. 78. /2014/TT-BTC dated 18/6/2014 of the Ministry of Finance mentioned above.
 
9. Công văn số 60516/CTHN-TTHT về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
Tên văn bản: Công văn số 60516/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 8/12/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi (sản xuất phần mềm) thì ngoài thu nhập từ sản xuất phần mềm, các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm phần mềm, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực sản xuất phần mềm, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được ưu đãi.
9. Official Letter No. 60516/CTHN-TTHT on CIT incentives for software manufacturing enterprises
Document name: Official Letter No. 60516/CTHN-TTHT
Effective date: 8 December 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
According to the provisions of Clause 2, Article 10 of Circular 96/2015/TT-BTCstatus2, in case an enterprise is entitled to tax incentives due to satisfying conditions in the field of preference (software production), in addition to income from production software, incomes such as liquidation of scraps and scraps of software products, exchange rate differences directly related to revenue and costs of software production, interest on demand deposits in banks, etc. term, other directly related incomes are also favored.
 
10. Công văn số 57839/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê doanh nghiệp vận tải nước ngoài giao nhận hàng
Tên văn bản: Công văn số 57839/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 25/11/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Trường hợp Công ty giao nhận B (ở nước ngoài) phát sinh thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài trên cơ sở hợp đồng ký với tổ chức Việt Nam thì thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên.
Trường hợp Công ty giao nhận B không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế nhà thầu thay cho Nhà thầu nước ngoài theo tỷ lệ TNDN đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế là 2% trên doanh thu tính thuế TNDN hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 103/TT-BTC.
Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có) theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.
 
10. Official Letter No. 57839/CTHN-TTHT guiding the contractor tax policy for the activities of hiring foreign transport enterprises to deliver goods
Document name: Official Letter No. 57839/CTHN-TTHT
Effective date: 25 November 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
In case forwarding company B (overseas) generates income from providing international transport services from Vietnam to abroad on the basis of a contract signed with a Vietnamese organization, it is subject to the obligation to perform its obligations. tax for foreign contractors as prescribed in Clause 1, Article 1 of Circular 103/2014/TT-BTC above.
 
In case Forwarding Company B fails to satisfy one of the conditions mentioned in Article 8 of Circular No. 103/2014/TT-BTC, the Vietnamese party is responsible for withholding and paying contractor tax on behalf of the foreign contractor. according to the rate of corporate income for international transportation services is 2% of turnover for calculating CIT guided in Article 13 of Circular No. 103/TT-BTC.
Revenue subject to CIT is the total revenue excluding VAT received by foreign contractors and foreign sub-contractors, excluding payable taxes. Revenue for calculating CIT is calculated including expenses paid by the Vietnamese party on behalf of the foreign contractor, foreign sub-contractor (if any) according to the provisions of Item a, Clause 1, Article 13 of Circular No. 103/2014/TT -BTC.