1. Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
Tên văn bản: Nghị định số 92/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực: 19/10/2021
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm nội dung về ưu đãi miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
a. Giảm 30% thuế TNDN cho năm tính thuế 2021
Đối tượng áp dụng:
Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Doanh thu năm tính thuế 2021 nhỏ hơn 200 tỷ đồng và doanh thu năm tính thuế 2021 thấp hơn doanh thu năm tính thuế 2019 (không bao gồm các khoản giảm trừ Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác).
Lưu ý: Tiêu chí doanh thu năm tính thuế 2021 thấp hơn doanh thu năm tính thuế 2019 không áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong năm tính thuế 2020 và năm 2021.
Cách xác định:
Số thuế TNDN được giảm được xác định trên cơ sở số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021, sau khi trừ phần thuế TNDN mà doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định.
Thủ tục kê khai:
 • Căn cứ vào doanh thu năm tính thuế 2019 và dự kiến ​​doanh thu năm tính thuế 2021, doanh nghiệp tự ước tính số thuế được giảm khi nộp thuế TNDN hàng quý.
 • Khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2021, các doanh nghiệp nên thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế để xử lý phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp hàng quý và số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán.
b. Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác trong Quý III và Quý IV.2021 đối với hộ, cá nhân kinh doanh
Đối tượng áp dụng:
Hộ, cá nhân kinh doanh là người cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, sử dụng mọi hình thức kê khai, nộp thuế và hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2021 (theo danh sách hộ, cá nhân kinh doanh do Bộ chính quyền địa phương).
Cách xác định:
 • Trường hợp cơ quan thuế phải ra Thông báo nộp tiền: Cơ quan thuế ước tính số thuế được miễn trên cơ sở số thuế phải nộp của Quý III và Quý IV.2021 ghi trên Thông báo nộp tiền.
 • Trường hợp cơ quan thuế không phải thông báo nộp thuế: Người nộp thuế ước tính số thuế phải nộp theo các Tờ khai thuế.
Thủ tục kê khai:
 • Trường hợp cơ quan thuế phải ra Thông báo nộp thuế: Cơ quan thuế lập danh sách hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện miễn thuế, căn cứ vào số thuế thực nộp của từng hộ, cá nhân kinh doanh để xác định số thuế được miễn và cấp Quyết định miễn thuế kèm theo danh sách hộ, cá nhân kinh doanh được miễn thuế.
 • Trường hợp cơ quan thuế không phải ra Thông báo nộp tiền: Hộ, cá nhân kinh doanh; tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thay hộ, cá nhân kinh doanh; hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn lẻ phải tự xác định số thuế phải nộp sau khi được miễn để kê khai trên tờ khai thuế, đồng thời lập bảng tổng hợp số thuế phải nộp được miễn kèm theo tờ khai thuế.
 
c. Giảm 30% thuế VAT từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
Đối tượng áp dụng:
Hàng hóa và dịch vụ, bao gồm:
 • Dịch vụ vận chuyển;
 • Dịch vụ ăn ở và ăn uống;
 • Thông tin và giao tiếp;
 • Dịch vụ hành chính và hỗ trợ; và
 • Dịch vụ nghệ thuật và giải trí.
Cách xác định:
 • Đối với thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Giảm 30% thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ
 • Đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Giảm 30% tỷ lệ phần trăm tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ
Thủ tục kê khai:
 • Phương pháp khấu trừ: Khi lập hóa đơn giảm thuế, trên thuế suất thuế GTGT ghi “thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; Số thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải trả. Căn cứ vào hóa đơn GTGT, người bán kê khai thuế GTGT đầu ra, người mua kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn.
 • Phương pháp trực tiếp: Khi tạo hóa đơn bán hàng, tại cột "Tổng" ghi đầy đủ giá hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng "Tổng phụ" ghi giá sau khi giảm 30% trên doanh thu, lưu ý: " được giảm ... (số tiền) tương đương 30% số tiền dùng để tính thuế GTGT phải nộp theo Nghị quyết số 406 / NQ-UBTVQH15 ”
d. Miễn tiền lãi chậm nộp năm 2020 và 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thua lỗ trong năm 2020
Đối tượng áp dụng:
Doanh nghiệp, tổ chức (kể cả đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.
Cách xác định:
Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ hồ sơ hành chính thuế xác định số tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, 2021 của người nộp thuế để ra quyết định miễn tiền chậm nộp.
Thủ tục kê khai:
Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp, trong đó nêu rõ số lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020 đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan thuế có Thông báo chấp thuận / không chấp thuận miễn tiền chậm nộp.
 
1. Decree No. 92/2021/ND-CP detailing the implementation of Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 of the National Assembly Standing Committee promulgating a number of solutions to support businesses and people affected of the Covid-19 epidemic
Document name: Decree No. 92/2021/ND-CP
Effective date: 19 October 2021
Issuing organization: Government
The Government has just issued Decree No. 92/2021/ND-CP dated October 27, 2021 guiding on 4 subjects for tax exemption and reduction incentives to support businesses and individuals to overcome difficulties caused by the Covid-19 pandemic.
a. 30% CIT reduction for tax year 2021
Applicable subjects:
Organizations engaged in the production and trading of goods and services established under Vietnam’s law.
Revenue in tax year 2021 is less than VND200 billion and revenue in tax year 2021 is lower than the revenue in tax year 2019 (exclude Revenue deductions, financial income and other income).
Note: The criterion that the revenue in tax year 2021 is lower than the revenue in tax year 2019 is not applicable for newly established, consolidated, merged, divided, split-up enterprises in the tax year 2020 and 2021.
Determination:
The reduced CIT amount is determined based on the CIT payable of the tax period of 2021, after deducting the CIT portion that the business is enjoying incentives on as prescribed.
Declaration procedures:
Based on the revenue in tax year 2019 and the expected revenue in the 2021 tax year, enterprises self-estimate the tax amount eligible for reduction when paying CIT quarterly.
When performing the CIT finalization for 2021, businesses should follow the tax administration law to handle the difference between the tax payable already paid quarterly and the tax payable on the finalized return.
 
 
b. PIT, VAT and other taxes exemption in Quarter III and Quarter IV.2021 for business households and individuals
Applicable subjects:
Business households and individuals are residents who operate in all professions, using all forms of tax declaration and payment, and whose production and business activities are affected by the Covid-19 pandemic in 2021 (according to the list of business households and individuals issued by the local authorities).
Determination:
In case the tax authority has to issue a Notice of payment: Tax authorities estimate the exemption amount based on the tax payable for Quarter III and Quarter IV.2021 as stated on the Notice of Payment.
In case the tax authority does not have to issue a Notice of payment: Taxpayers estimate the tax payable according to the Tax declaration forms.
Declaration procedures:
 • In case the tax authority has to issue a Notice of payment: The tax authority shall create a list of business households and individuals eligible for tax exemption, based on the actual tax paid by each business household or individual to determine the exempted tax amount and issue a tax exemption decision attached to a list of business households and individuals eligible for tax exemption.
 • In case the tax authority does not have to issue a Notice of payment: Business households and individuals; organizations and individuals declare and pay on behalf of business households and individuals; business households using individual invoices should self-determine the tax payable amount after exemption to declare on the tax return, and create a summary of tax payable eligible for exemption attached to the tax return.
c. 30% VAT reduction from 1 November 2021 to end of 31 December 2021
Applicable subjects:
Goods and services, including:
 • Transportation services;
 • Accommodation and food services;
 • Information and communication;
 • Administrative and support services; and
 • Arts and entertainment services.
Determination:
For VAT under credit method: 30% reduction of VAT rate for goods and services
For VAT under direct method: 30% reduction on the percentage rate used to calculate VAT for goods and services
Declaration procedures:
 • Credit method: When creating tax reduction invoices, at the VAT rate, write “prescribed tax rate (5% or 10%) x 70%”; VAT amount; total amount to be paid by the buyer. Based on the VAT invoice, the seller declares output VAT, and the buyer declares and deducts input VAT according to the reduced tax stated on the invoice.
 • Direct method: When creating a sales invoice, in the "Total" column, write the full price of goods and services before the reduction, in the "Subtotal" line, enter the price after 30% reduction on revenue, and note: "reduced... (amount) equivalent to 30% of the amount used to calculate VAT payable according to Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15”
d. Exemption of late payment interest incurred in 2020 and 2021 for businesses and organizations that suffer losses in 2020
Applicable subjects:
Enterprises and organizations (including dependent units, business locations) incur losses in the 2020 tax period.
Determination:
The head of the tax administration agency, based on administrative tax records, determines the amount of late payment arising in 2020 and 2021 of the taxpayer to issue a decision on exemption of late payment interest.
Declaration procedures:
Taxpayers send a written request for exemption of late payment interest, clearly specifying the loss incurred in the tax period of 2020 to the direct tax administration agency.
Within 15 working days from the date of receiving the written request, the tax authority shall issue a Notice of approval/ disapproval of exemption from late payment interest.
 
2. Công văn 3393/TCT-CS ngày 9/9/2021 về hoàn thuế GTGT
Tên văn bản: Công văn 3393/TCT-CS
Ngày có hiệu lực: 9/9/2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Trước đây Cục thuế các tỉnh có quan điểm khác nhau về hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Một số Cục thuế giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp, trong khi một số Cục thuế chờ hướng dẫn từ Tổng cục thuế (TCT)
Ngày 9/9/2021, TCT ban hành Công văn 3393 nêu rõ quan điểm:
 • Doanh nghiệp chế xuất không phải là đối tượng nộp thuế GTGT
 • Chuyển đổi loại hình thành DNCX không thuộc trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp để được xử lý hoàn thuế theo quy định về thuế GTGT
Do đó, tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp đã chuyển thành doanh nghiệp chế xuất thì dự án đầu tư của doanh nghiệp không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT
Tuy nhiên, tại công văn này, TCT không nêu hướng xử lý đối với các bộ hồ sơ hoàn thuế đã được giải quyết hoàn thuế bởi một số Cục thuế địa phương.
Doanh nghiệp nên cân nhắc thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế để tránh bị mất quyền lợi được hoàn thuế.
 
2. Official Letter 3393/TCT-CS dated 9 September 2021 on VAT refund
Document name: Official Letter 3393/TCT-CS
Effective date: 9/9/2021
Issuing organization: General Department of Taxation
Previously, provincial tax departments had different views on VAT refund for enterprises after converting into export processing enterprises (EPZs). Some Tax Departments handle tax refunds for businesses, while some Tax Departments wait for instructions from the General Department of Taxation (TCT).
On September 9, 2021, GDT issued Official Letter 3393 stating its views:
 • Export processing enterprises are not subject to VAT
 • Converting into an EPE that is not in the case of enterprise transformation in accordance with the Law on Enterprises in order to be processed for tax refund in accordance with the provisions of VAT.
Therefore, at the time of submitting the application for VAT refund, if the enterprise has turned into an export processing enterprise, its investment project is not eligible for VAT refund.
However, in this official letter, the GDT does not specify the handling direction for tax refund dossiers that have been processed for tax refund by a number of local Tax Departments.
Businesses should consider the time of filing a tax refund to avoid losing their tax refund benefits.
 
3. Công văn số 3887/TCT-CS về khoản chi ủng hộ, tài trợ của các doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
Tên văn bản: Công văn 3887/TCT-CS
Ngày có hiệu lực: 8/10/2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Theo quy định tại Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021, hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ bao gồm:
 • Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ
 • Hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
Ngày 8/10/2021, TCT ban hành Công văn 3887 về việc xác định giá trị đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng hiện vật, đặc biệt là trang bị thiết bị y tế. TCT yêu cầu các Cục thuế địa phương kiểm tra, xác minh hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu hàng hóa (nếu có) và so sánh, đối chiếu với giá sàn phẩm cùng chủng loại trên thị trường tại thời điểm doanh nghiệp mua để làm căn cứ xác định những trường hợp kê khai đúng giá trị ủng hộ, tài trợ và có biện pháp quản lý thuế phù hợp
Bộ Tài chính / TCT đã đồng ý cho miễn thuế TNCT đối với các khoản chi phí liên quan đến Covid-19 chi trả cho người lao động NLĐ:
Theo Công văn 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 của TCT, các khoản chi phí liên quan đến Covid-19 chi trả cho người lao động NLĐ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu các khoản chi phí này phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định. Các chi phí bao gồm:
 • Chi phí cách ly do dịch Covid-19 trong nước và tại nước ngoài khi đi công tác tại nước ngoài (chi phí ăn, ở, xét nghiệm, đưa đón đến cơ sở cách ly, sinh hoạt phí trong thời gian cách ly, …)
 • Chi phí xét nghiệm hoặc mua kit xét nghiệm Covid-19 cho NLĐ, chi phí mua các thiết bị cho NLĐ nhằm bảo vệ NLĐ khỏi nguy cơ lây nhiễm trong qua trình làm việc.
 • Chi phí ăn, ở của NLĐ tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”
 
3. Official Letter No. 3887/TCT-CS on support and sponsorship expenses of enterprises for Covid-19 epidemic prevention and control activities.
Document name: Official Letter 3887/TCT-CS
Effective date: 8 October 2021
Issuing organization: General Department of Taxation
According to the provisions of Decree 44/2021/ND-CP dated March 31, 2021, a dossier of determination of support and sponsorship expenditures includes:
 • Minutes of confirmation of support and sponsorship
 • Legitimate invoices and vouchers in accordance with the law of donations or sponsorships in cash or in kind.
On October 8, 2021, GDT issued Official Letter 3887 on determining the value of expenses for support and sponsorship in kind, especially medical equipment. The GDT requires local Tax Departments to check and verify invoices, documents, and import goods documents (if any) and compare and contrast the prices of similar products on the market at the time of business. purchase to serve as a basis for determining cases where the correct declaration of the value of support and sponsorship and appropriate tax management measures is taken.
The Ministry of Finance / GDT has agreed to exempt from CIT for expenses related to Covid-19 paid to employees:
According to Official Letter 4110/TCT-DNNCN dated October 27, 2021 of GDT, expenses related to Covid-19 paid to employees are not included in PIT taxable income and are included in deductible expenses when calculating CIT if these expenses reflect the actual arising and have sufficient invoices and documents as prescribed. The costs include:
 • Expenses for isolation due to the Covid-19 epidemic at home and abroad when going on business trips abroad (meals, accommodation, testing, transportation to isolation facilities, living expenses during the quarantine period, ...)
 • The cost of testing or buying a Covid-19 test kit for employees, the cost of buying equipment for employees to protect employees from the risk of infection during work.
 • Cost of meals and accommodation of employees at enterprises operating under the "3 spot" option.