OFFICE RELOCATION ANOUNCEMENT
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG
 
Dear Valued Customers and Partners,
Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,
We, THT Auditing and Consulting Co., Ltd, are pleased to announce that as of 09 September 2022, our office will be relocated to a new location with the following address.
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Đối tác, kể từ ngày 09/09/2022, trụ sở chính của chúng tôi sẽ chuyển đến địa chỉ mới như sau.
Former office address: L11-L12 Street No.1, Mieu Noi Residental Area, Ward 3, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Địa chỉ trụ sở cũ: L11-L12 Đường số 1, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
New office address:             15 Hoang Hoa Tham, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Địa chỉ trụ sở mới:             15 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Relocation date:                  09 September 2022
Ngày chuyển:                      09/09/2022
The telephone number remains unchanged as follows.
Số điện thoại không thay đổi như dưới đây.
Thank you so much for your continued support. We apologize for any inconvenience this relocation may cause.
Xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn ủng hộ và hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
 
Sincerely yours,
Trân trọng.
 
THT Auditing and Consulting Co., Ltd
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT