1. Đối tượng áp dụng:
Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
 Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này)
  1. Mức lương tối thiểu vùng:
Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

 
 
Vùng
Mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019 Mức lương tối thiểu vùng trước ngày 01/01/2019 Chênh lệch lương tối thiểu đối với lao động chưa qua đào tạo
Đối với lao động chưa qua đào tạo (đồng/tháng) Đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên (đồng/tháng) Đối với lao động chưa qua đào tạo (đồng/tháng) Đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên (đồng/tháng)
Vùng I 4.180.000 4.180.000x(1+7%)
=4.472.600
3.980.000 3.980.000x(1+7%)
=4.258.600
200.000
Vùng II 3.710.000 3.710.000x(1+7%)
=3.969.700
3.530.000 3.530.000x(1+7%)
=3.777.100
180.000
Vùng III 3.250.000 3.250.000x(1+7%)
=3.477.500
3.090.000 3.090.000x(1+7%)
=3.306.300
160.000
Vùng VI 2.920.000 2.920.000x(1+7%)
=3.124.400
2.760.000 2.760.000x(1+7%)
=2.953.200
160.000
  Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP
(áp dụng từ ngày 01/01/2019)
Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP
(áp dụng trước ngày 01/01/2019)
 

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng của Tp. Hồ Chí Minh năm 2019 đối với lao động chưa qua đào tạo là ở mức 4.180.000 đồng/tháng và đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên là ở mức 4.472.600 đồng/tháng.
  1. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn:
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
 Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
  1. Mức lương cơ sở năm 2019
Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Mức lương cơ sở năm 2019 trở đi: thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triêụ đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, thời điểm thực hiện từ ngày 01/07/2019 (Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018).

-Như Quỳnh-

---------------------------------------------------

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT
L11- L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Email: tht@thtaudit.com.vn
Điện thoại: 028 3517 8796