1. Công văn số 14319/CTBDU-TTHT về việc sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản
Tên văn bản: Công văn số 14319/CTBDU-TTHT
Ngày hiệu lực: 15/9/2022
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Bình Dương
Trường hợp doanh nghiệp chế xuất thực hiện thanh lý tài sản cố định vào nội địa cho doanh nghiệp nội địa theo các hình thức quy định tại Điều 79, Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì thực hiện lập hóa đơn GTGT theo quy định. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định các trường hợp cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh, do đó, Công ty phải thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT theo Mẫu số 01/ĐKĐT-HĐĐT Phụ lục 1A Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 
1. Official Letter No. 14319/CTBDU-TTHT on the use of invoices for export processing enterprises liquidating assets
Document name: Official Letter No. 14319/CTBDU-TTHT
Effective date: 15 September 2022
Issuing organization: Binh Duong Tax Department
In case an export processing enterprise liquidates fixed assets inland for domestic enterprises according to the forms specified in Article 79, Circular No. 39/2015/TT-BTC, a VAT invoice shall be issued according to the provisions of Article 79 of the Circular No. regulations. However, according to the provisions of Clause 2, Article 13, Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020 stipulating the cases of issuing invoices each time they arise, therefore, the Company must implement currently register to use VAT invoices according to Form No. 01/DKĐT-HDĐT Appendix 1A Decree No. 123/2020/ND-CP dated 19 October 2020 of the Government.
 
2. Công văn số 15520/CTBDU-TTHT hướng dẫn về việc xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Tên văn bản: Công văn số 15520/CTBDU-TTHT
Ngày hiệu lực: 30/9/2022
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Bình Dương
Trường hợp nếu Công ty xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, các cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán thì Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi đạ lý được quy định tại Điều 8, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 
2. Official Letter No. 15520/CTBDU-TTHT guiding the issuance of ex-warehousing bills cum internal transportation
Document name: Official Letter No. 15520/CTBDU-TTHT
Effective date: 30 September 2022
Issuing organization: Binh Duong Tax Department
In case if the Company exports and transfers goods to dependent accounting establishments such as branches, stores located in other localities (provinces, cities directly under the Central Government) for sale or export transfer between branches , units depend on each other; When exporting goods to the receiving agent to sell at the right price and receive a commission, based on the method of business organization and accounting, the Company uses the delivery note cum internal transportation as prescribed in Point a. d, Clause 3, Article 13, Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government. Documents to be printed, issued, used and managed such as invoices, including delivery notes cum internal transportation, delivery notes sent to agents are specified in Article 8, Decree No. 123/2020/ND- CP dated 19 October 2020 of the Government.
 
3. Công văn số 3238/CTBNI-TTHT về chính sách thuế đối với điều chuyển tài sản
Tên văn bản: Công văn số 3238/CTBNI-TTHT
Ngày hiệu lực: 4/10/2022
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Bắc Ninh
Trường hợp Chi nhánh Công ty là chi nhánh hạch toán độc lập ở Bắc Ninh, có thực hiện điều chuyển tài sản, công cụ dụng cụ… về Công ty mẹ tại Hà Nội thì Công ty phải thực hiện xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
 
3. Official Letter No. 3238/CTBNI-TTHT on tax policy for property transfer
Document name: Official Letter No. 15520/CTBDU-TTHT
Effective date: 4 October 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
In case the Company's branch is an independent accounting branch in Bac Ninh, which transfers assets, tools, etc. to the parent company in Hanoi, the Company must issue invoices, declare, pay VAT according to regulations.
 
4. Công văn số 9260/CTHDU-TTHT hướng dẫn về việc xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ
Tên văn bản: Công văn số 9260/CTHDU-TTHT
Ngày hiệu lực: 27/9/2022
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Hải Dương
 
Trường hợp Công ty có mua nguyên vật liệu, vật tư về tự nâng cấp sửa chữa nhà xưởng hoặc văn phòng (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, Công ty không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên TSCĐ tự làm được kê khai khấu trừ theo quy định.
Trường hợp Công ty xuất nguyên vật liệu để sản xuất ra thành phẩm, sau đó dùng thành phẩm đó cho hạng mục nâng cấp sửa chữa nhà xưởng hoặc văn phòng, thì phải lập hóa đơn theo quy định, giá ghi trên hóa đơn là giá không có thuế GTGT; không phải tính, nộp thuế GTGT.
 
4. Official Letter No. 9260/CTHDU-TTHT guidance on issuing invoices for internal consumption
Document name: Official Letter No. 9260/CTHDU-TTHT
Effective date: 27 September 2022
Issuing organization: Hai Duong Tax Department
In case the Company has purchased raw materials and supplies for self-improvement and repair of factories or offices (self-made fixed assets) to serve the production and business of goods and services subject to VAT, when completed, acceptance, handover, the Company does not have to issue an invoice. Input VAT that forms self-made fixed assets shall be declared and deducted according to regulations.
In case the Company exports raw materials to produce finished products, and then uses those finished products for the renovation and repair of factories or offices, an invoice must be issued according to regulations. no VAT; do not have to calculate and pay VAT.
 
5. Công văn số 46904/CTHN-TTHT về hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
Tên văn bản: Công văn số 46904/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 26/9/2022
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Hà Nội
Trường hợp phía Nhà thầu của Công ty đang tạm ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh thì phía Nhà thầu gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 06/ĐN-PSĐT, Phụ lục 1A kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 
5. Official Letter No. 46904/CTHN-TTHT on e-invoices each time they are generated
Document name: Official Letter No. 46904/CTHN-TTHT
Effective date: 26 September 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
 
In case the Contractor of the Company is temporarily shutting down but has not completed the procedure for closing the tax code, an invoice is required to be delivered to the customer to perform the contracts signed before the date the tax authority notices the business suspension. In case an electronic invoice with the tax authority's code is issued for each time it is incurred, the Contractor shall submit an application for the issue of an electronic invoice with the tax authority's code using the form No. 06/DN-PSĐT, Appendix 1A attached to Decree No. 123/2020/ND-CP to the tax authority and access to the tax authority's e-invoicing system to issue e-invoices as prescribed in Article 13 of Decree 123/2020/ Decree-CP dated 19 October 2020 of the Government.
 
6. Công văn số 47147/CTHN-TTHT về việc hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký
Tên văn bản: Công văn số 47147/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 27/9/2022
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Hà Nội
Trường hợp Công ty áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử phải đảm bảo ghi đầy đủ nội dung (bao gồm cả chữ ký điện tử của người bán) theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 
6. Official Letter No. 47147/CTHN-TTHT on guidance on VAT declaration for e-invoices with a different date of issuance than the signing date
Document name: Official Letter No. 47147/CTHN-TTHT
Effective date: 27 September 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
In case the Company applies e-invoices according to the provisions of Decree No. 123/2020/ND-CP, the time of e-invoicing shall comply with the provisions of Article 9 of Decree No. 123/2020/ND-CP. . E-invoices must ensure full content (including the seller's electronic signature) as prescribed in Article 10 of Decree No. 123/2020/ND-CP. In case the issued e-invoice has a different time of digital signature on the invoice, the time of tax declaration is the time of invoice creation as guided in Clause 9 Article 10 of Decree No. 123/2020/ND- CP dated 19 October 2020 of the Government.
 
 
 
7. Công văn 3870/TCT-DNNCN V/v khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho HKD, CNKD
Tên văn bản: Công văn 3870/TCT-DNNCN
Ngày hiệu lực: 13/10/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Cục Thuế
Trường hợp Công ty 4 Oranges Co., LTD chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... Cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân.
 
7. Official Letter 3870/TCT-DNNCN Regarding tax declaration on behalf of business owners, paying tax on behalf of promotional bonuses and commercial discounts
Document name: Official Letter 3870/TCT-DNNCN
Effective date: 13 October 2022
Issuing organization: General Department of Taxation
In case 4 Oranges Co., LTD pays promotional gifts, trade discounts, etc. to individuals and pays taxes on behalf of individuals, the Company cannot deduct input VAT and does not shall be included in deductible expenses when determining taxable income for tax paid on behalf of individuals.
 
8. Công văn số 4066/TCHQ-TXNK hướng dẫn về bộ chứng từ thanh toán trong trường hợp xuất khẩu
Tên văn bản: Công văn số 4066/TCHQ-TXNK
Ngày hiệu lực: 29/9/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Cục Hải quan
a) Hàng hoá mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;
b) Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài;
c) Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu và trị giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thanh toán qua ngân hàng.
 
8. Official Letter 4066/TCHQ-TXNK guiding the set of payment documents in case of export
Document name: Official Letter 4066/TCHQ-TXNK
Effective date: 29 Septermber 2022
Issuing organization: General Department of Custom
 
 
a) Goods traded between the exporter and the foreign party must clearly state the payment method in the export contract;
b) The foreign party's written certification of the clearing amount between the exported goods and the goods and services purchased from the foreign side;
c) If there is a difference after clearing between the value of exported goods and the value of imported goods and services, the remaining difference must be paid through a bank.