1. Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị Định 123 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ
Tên văn bản: Thông tư 78/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực: 1/7/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày 17/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC (“Thông tư 78") hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP (“Nghị Định 123”) của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:
·       Người bán chỉ được ủy nhiệm lập hóa đơn cho bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.
·       Thông tư 78 cũng ban hành hướng dẫn chi tiết về ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn; xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp; hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
·       Bổ sung hướng dẫn cho trường hợp người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế nhưng có nhu cầu chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
·       Bổ sung hướng dẫn về điều kiện của tổ chức được thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan tới hóa đơn điện tử;
·       Trường hợp khi người nộp thuế chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Nghị định 123 mà phát hiện hóa đơn đã được lập theo hướng dẫn cũ thì khi lập hóa đơn điện tử thay thế và trên hóa đơn điện tử mới phải ghi rõ việc thay thế cho hóa đơn nào.
Tương tự như Nghị định 123, Thông tư 78 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 01/07/2022.
Ngoài ra, nhằm triển khai Thông tư 78 một cách nhanh chóng và hiệu quả, Bộ Tài Chính đã ban hành Công văn 10847/BTC-TCT vào ngày 20/09/2021 về triển khai thí điểm hóa đơn điện tử tại một số tỉnh thành. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ được triển khai kể từ tháng 11/2021 diễn ra tại 6 tỉnh thành phố bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Giai đoạn 2 sẽ triển khai kể từ tháng 04/2022. Trong giai đoạn thí điểm này, cơ quan thuế sẽ xác định và gửi thông báo đến từng cơ sở kinh doanh thực hiện thí điểm.

1. Circular 78/2021/TT-BTC guiding the implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration and Decree 123 on invoices and documents
Document name: Circular 78/2021/TT-BTC
Effective date: 1 January 2022
Issuing organization: Ministry of Finance.
On 17 September 2021, the Ministry of Finance issued Circular 78/2021/TT-BTC (“Circular 78”) guiding the implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration and the Government’s Decree 123/2020/ND-CP (“Decree 123”) on invoices and documents, in which there are some notable points as follows:
·       The seller is only allowed to authorize an affiliated who is eligible to implement Einvoices is not suspended from the use of e-invoices in accordance with the regulations to issue E-invoice on behalf.
·       Circular 78 also promulgates detailed instructions on symbol number, serial number of the invoice and name of invoice’s copy; guidance for correction of the issued E-invoices
·       or correction of the transmitted data of E-invoices to tax authority; guidance for implementing E-invoices which are generated from cash register with data linked with tax authority’s data.
·       Providing guidance for the case taxpayers who are using e-invoices without verification code but would like to use e-invoices with verification code of the tax authority.
·       Providing the conditions of E-invoice services suppliers.
·       If taxpayers implement E-invoices as per the guidance of Decree 123 and would like to correct the issued invoice as per the old regulation, the new E-invoice must specify the detail of replaced invoice.
Similar to Decree 123, Circular shall take effective from 01 July 2022.
In order to implement Circular 78 quickly and effectively, the Ministry of Finance issued Official Letter 10847/BTC-TCT on 20 September 2021 on pilot implementation of e-invoices in some provinces. Accordingly, phase 1 will be implemented from November 2021, taking place in 6 cities and provinces including: Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Phu Tho, Quang Ninh, and Binh Dinh. Phase 2 will be implemented from April 2022. The tax authorities will determine and inform the taxpayers who are subject to the pilot program.

2. Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Thông tư 80/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực: 1/1/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 
Ngày 29/09/2021, Bộ tài chính ban hành thông tư 80/2021/TT-BTC (“Thông tư 80”) hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP (“Nghị định 126”).
Thông tư này có một số điểm đáng chú ý như sau:
1.     Hướng dẫn về việc phân bổ thuế phải nộp đối với Người nộp thuế (“NNT”) có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh nơi đặt trụ sở chính
2.     Hoàn thuế
3.     Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác
4.     Quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và dịch vụ khác mà nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam
Thông tư 80 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi.
1. Hướng dẫn về việc phân bổ thuế phải nộp đối với Người nộp thuế (“NNT”) có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh nơi đặt trụ sở chính:
a. Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”):
·       Đối với hoạt động chuyển nhương Bất động sản và hoạt động xây dựng: mức phân bổ thuế GTGT phải nộp là 1% doanh thu phát sinh tại tỉnh đó;
·       Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất thì tỷ lệ hay cách phân bổ không có thay đổi so với quy định cũ, vẫn áp dụng tỷ lệ 1% đối với sản phẩm chịu thuế suất GTGT 5% và tỷ lệ 2% đối với sản phẩm chịu thuế suất 10%. Tuy nhiên doanh thu làm căn cứ xác định số thuế GTGT phải nộp nay chỉ còn là giá thành sản xuất sản phẩm. Trường hợp nếu số thuế phải phân bổ tại các tỉnh lớn hơn tổng số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì thực hiện phân bổ theo tỷ lệ doanh thu được bán ra được sản xuất tại từng nơi.
b. Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”):
·       Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: số thuế phải phân bổ bằng doanh thu nhân tỷ lệ 1%.
·       Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất: Phân bổ theo tỷ lệ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ. Trường hợp cơ sở sản xuất có ưu đãi thì khai thuế riêng nhưng theo hướng dẫn tại Nghị định 126;
·       Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế thì được xác định là số thuế nộp thừa và xử lý theo quy định;
c. Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”): Thu nhập từ tiền lương, tiền công: Phân bổ theo số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân làm việc tại từng tỉnh. Trường hợp người lao động được điều chuyển, luân chuyển, biệt phái thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó. Số thuế TNCN đã nộp cho từng tỉnh không xác định lại tại thời điểm quyết toán.
 
2. Hoàn thuế:
·       Về hồ sơ hoàn thuế thì so với quy định cũ, Thông tư 80 có bổ sung thêm nhiều tài liệu mà doanh nghiệp phải nộp hồ sơ xin hoàn cũng như xử lý trong một số trường hợp phát sinh sau hoàn thuế.
·       Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp kiểm trước hoàn sau, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn trả số thuế đã đủ điều kiện hoàn cho người nộp thuế, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ hoàn thuế; đối với số thuế cần kiểm tra xác minh hoặc yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơ thì cơ quan thuế xử lý hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định.
 
3. Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác:
·       Thông tư 80 bổ sung quy định về việc cơ quan thuế sẽ phải ra thông báo về việc người nộp thuế thuộc hoặc không thuộc diện miễn giảm thuế theo Hiệp định thuế hoặc Điều ước quốc tế khác. Thời hạn ra thông báo là 30 ngày hoặc 40 ngày (trường hợp cần kiểm tra thực tế) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 
4. Quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và dịch vụ khác mà nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam:
·       Ban hành hướng dẫn chi tiết cho việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử; khai thuế và tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp nước ngoài; uy quyền thực hiện thủ tục về thuế tại Việt Nam;
·       Trường hợp Nhà cung cấp ở nước ngoài không thực hiện khai và nộp thuế theo quy định này thì nếu người mua hàng là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam sẽ phải thực hiện khai thuế, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định. Nếu người mua hàng là cá nhân thì ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay theo quy định.
·       Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ thời điểm có thông báo của Tổng cục Thuế về hệ thống đăng ký, kê khai, nộp thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài trên Cổng Thông tin điện tử đi vào hoạt động;
·       Việc kê khai, khấu trừ, nộp thay và theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như hướng dẫn được thực hiện kể từ khi Tổng cục Thuế gửi thông báo cho Hội sở chính của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
2. Circular 80/2021/TT-BTC guiding the implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration and Decree 126/2020/ND-CP
Document name: Circular 80/2021/TT-BTC
Effective date: 1 January 2022
Issuing organization: Ministry of Finance.
On 29 September 2021, the Ministry of Finance issued Circular 80/2021/TT-BTC (“Circular 80”) guiding the implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration and Decree 126/2020/ND-CP (“Decree 126”).
This Circular has some notable points as follow:
1.     Guidance on the allocation of tax payable for taxpayers who have the dependent units and business locations at different provinces
2.     Tax refund
3.     Tax exemption and reduction under the Double Tax Agreement (“DTA”) and other international treaties
4.     Tax administration for e-commerce, digital-based business activities and other services where overseas suppliers do not have permanent establishments in Vietnam
Circular 80 shall take effective from 01 January 2022, the tax declaration form prescribed in this Circular is applicable to tax periods starting from 01 January 2022 onward.
1. Guidance on the allocation of tax payable for taxpayers who have the dependent units and business locations at different provinces
a. Value Added Tax (“VAT”):
·       For real estate transfer and construction activities: the allocated VAT is 1% of the revenue generated in that province;
·       For dependent units, the business locations which are production facilities, the allocation method remains unchanged compared to the old regulations, their allocation rate is still 1% applied for products subject to VAT rate 5 % and 2% for products subject to 10% tax. However, the revenue used as the basis for determining the payable VAT amount is production cost only. If the tax amount to be distributed in the provinces is larger than the total tax payable at the head office, the allocation shall be made according to the proportion of sales of the goods produced in each location.
b. Corporate Income Tax (“CIT”):
·       For real estate transfer: the allocated tax is equal to revenue multiplied by 1%.
·       For dependent units, the business locations which are the production facilities: Allocating according to the ratio of actual incurred expenses in the period. In case production facilities are subject to CIT incentives, they shall declare tax separately as per the instruction of Decree 126;
·       If the tax amount temporarily paid quarterly is larger than the tax payable according to the tax finalization, it shall be determined as the overpaid tax amount and handled as per regulations;
c. Personal Income Tax (“PIT”): Incomes from salaries and wages: Allocating according to the actual tax withheld of each individual working in each province. In case the employee is transferred, rotated, seconded, then at the time of income being paid, the incurred PIT shall be allocated for the province in which the employees work at. The paid PIT amount for each province is not re-determined at the time of finalization.
2. Tax refund:
·       In comparison with the old regulation, Circular 80 requires more supporting documents in the tax refund dossier as well as supplement detail guidance for handling some specific event arising after tax refund.
·       During the process of checking tax refund dossiers, for the case that inspected first, refund later, if the tax amount is determined to be eligible for refund purpose by the tax authority, that VAT amount shall be refunded to the taxpayer without waiting for verification of all tax refund dossiers; for the amount that is subject for further verification or explanation and supplement the documents, the tax authority shall process tax refund upon fully satisfying the prescribed conditions.
3. Tax exemption and reduction under the Double Tax Agreement (“DTA”) and other international treaties:
·       Circular 80 supplements the provision that the tax authority will have to issue a notice on whether the taxpayer is or is not eligible for tax exemption or reduction under a DTA or other international treaty. The deadline for issuing a notice is 30 days or 40 days (in case of carrying out tax audit) from the date of receipt of complete dossiers.
 
4. Tax administration for e-commerce, digital-based business activities and other services where overseas suppliers do not have permanent establishments in Vietnam:
·       Circular 80 has provided detailed guidelines for electronic tax account registration; tax declaration and tax calculation for the income of foreign suppliers; authorization for carry out tax procedure in Vietnam;
·       In case the overseas supplier fails to declare and pay tax in accordance with this regulation, the buyer who is an organization established and operating under Vietnamese law, the organization registered to operate under Vietnamese law is responsible for declaring, withholding and paying tax on behalf of overseas suppliers according to Foreign Contractor Tax regulations. If the purchaser is an individual, the commercial bank or payment intermediary service company shall be responsible for deducting and paying tax.
·       The tax registration, declaration and payment for overseas suppliers specified in this Circular shall be effective when General Department of Taxation (“GDT”) successfully implements the electronic tax system;
·       Commercial banks and payment intermediary service company will declare, withhold, pay tax on behalf or track the transferred money to overseas suppliers when receiving notice from GDT.
 
3. Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
Tên văn bản: Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14
Ngày có hiệu lực: 19/10/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Theo đó, các mức hỗ trợ mà doanh nghiệp và người dân có thể được hưởng như sau:
a. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2021 với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNDN:
·       Có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng;
·       Doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.
Lưu ý: Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.
b. Miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các tháng quý III, IV năm 2021 với:
·       Hộ, cá nhân tại địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.
·       Không áp dụng miễn thuế với khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.
3. Resolution 406/NQ-UBTVQH14 about supporting businesses and people affected by the Covid-19 epidemic
Document name: Resolution 406/NQ-UBTVQH14
Effective date: 19 October 2021
Issuing organization: National Assembly Standing Committee
On October 19, 2021, the National Assembly Standing Committee issued Resolution 406/NQ-UBTVQH14 on solutions to support businesses and people affected by the COVID-19 epidemic.
Accordingly, the supports that businesses and individuals can receive include:
a. 30% reduction of corporate income tax (CIT) payable in 2021 for taxpayers who are following the Law on CIT have:
·       Annual revenue below VND 200 billion in 2021; and
·       Revenue in 2021 decreased compared to revenue in 2019
Note: The second condition is not applied for the taxpayers who are newly established, consolidated, merged, divided, separated in the tax year 2020 and 2021.
b. Exemption of personal income tax (PIT), value-added tax (VAT) and other payable taxes arising from production and business activities of the months in the third and fourth quarters of 2021:
·       Households and individuals in the areas affected by the COVID-19 epidemic in 2021 shall be decided by the Chairman of the Local People's Committee
·       Tax exemption is not applicable to income and revenue from providing software products and services, digital information content products and services on entertainment, video games, digital movies, digital photos, digital music; digital advertising.