1. Công văn 3059/TCT-KK về kê khai thuế GTGT
Tên văn bản: Công văn 3059/TCT-KK
Ngày hiệu lực: 18/8/2022
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Trường hợp Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm kê khai bổ sung một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2021) vào kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11/2021 trước khi Cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 
1. Official Letter 3059/TCT-KK on VAT declaration
Document name: Official Letter 3059/TCT-KK
Effective date: 18 August 2022
Issuing organization: General Department of Taxation
In case Da Lat Hasfarm Co., Ltd. additionally declares some VAT invoices for purchased goods and services (arising from January 2021 to September 2021) in the tax period October, November 2021 before When the tax authority or competent authority announces the decision on tax inspection or tax inspection at the taxpayer's office, the provisions of Point b, Clause 4, Article 7 of Decree No. 126/2020/ND-CP shall be followed by the Government on 19 October 2020
 
2. Công văn số 2825/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN
Tên văn bản: Công văn số 2825/TCT-CS
Ngày hiệu lực: 4/8/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Cục thuế
Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP , Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực môi trường nếu đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường đối với loại hình cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013) thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường theo điều kiện thực tế đáp ứng.
 
 
 
2. Official Letter No. 2825/TCT-CS on CIT incentives
Document name: Official Letter No. 2825/TCT-CS
Effective date: 4 August 2022
Issuing organization: General Department of Taxation
Regarding corporate income tax incentives for socialization activities in the field of environmental protection, corporate income tax incentives for new investment projects in the field of environmental protection shall comply with regulations. in the Law on Corporate Income Tax, Decree No. 218/2013/ND-CP dated December 26, 2013, Decree No. 12/2015/ND-CP, Circular No. 212/2015/TT-BTC dated December 31 2015 and Decisions of the Prime Minister.
In case Zinc Oxide Corporation Vietnam Co., Ltd. operates in the environmental field, if it meets the conditions on the List of types, scale criteria, and standards of establishments implementing socialization in the environmental field for with the type of hazardous solid waste treatment facility promulgated together with the Prime Minister's Decision (Decision No. 1466/QD-TTg dated October 10, 2008 and Decision No. 693/QD-TTg dated October 6/ 05/2013), the Company is entitled to corporate income tax incentives for income from socialization activities in the field of environment according to actual conditions.
 
3. Công văn 37868/CTHN-TTHT về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
Tên văn bản: Công văn số 37868/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 3/8/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Cục thuế
Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
Trường hợp doanh nghiệp có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).
Trường hợp chi nhánh Công ty có dự án sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy định về dự án đầu tư mới tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì dự án của chi nhánh Công ty thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm, Cục Thuế TP Hà Nội đã có hướng dẫn tại Công văn số 26388/CTHN-TTHT ngày 08/6/2022. Đề nghị Công ty nghiên cứu và căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.
 
 
3. Official Letter 37868/CTHN-TTHT on CIT incentives for software manufacturing enterprises
Document name: Official Letter 37868/CTHN-TTHT
Effective date: 3 August 2022
Issuing organization: General Department of Taxation
In case an enterprise has an investment project that is eligible for CIT incentives because it meets the conditions on the field of investment incentives, it may apply CIT incentives to incomes from the field of investment incentives. Investments and incomes such as liquidation of scrap and discarded products of products in the field of investment incentives, exchange rate differences directly related to the revenue and expenses of the preferential field, interest on deposits demand banks, other directly related incomes are also entitled to corporate income tax incentives as prescribed in Clause 2, Article 10 of Circular No. 96/2015/TT-BTC dated 22 June 2015 of the Ministry of Finance.
In case an enterprise invests in upgrading, replacing or renovating technology of an operating project that is eligible for CIT incentives as prescribed but fails to satisfy one of the three criteria specified in Clause 4 of this Article. 10 Circular No. 96/2015/TT-BTC, tax incentives will be applied according to the project in operation for the remaining time (if any).
In case the branch of the Company has a project to produce software products that meets the regulations on new investment projects in Clause 3, Article 10 of Circular No. 96/2015/TT-BTC, the project of the branch of the Company is subject to subject to CIT incentives according to actual conditions. Regarding CIT incentives for new investment projects in the field of software product production, the Hanoi Tax Department has provided guidance in Official Letter No. 26388/CTHN-TTHT dated June 8, 2022. The Company is requested to study and base on the actual situation at the unit to comply with regulations.
 
4. Công văn số 1257/CTHNA-TTHT về chính sách ưu đãi thuế TNDN và chi phí được trừ đối với trường hợp hàng hỏng trong quá trình vận chuyển
Tên văn bản: Công văn số 1257/CTHNA-TTHT
Ngày hiệu lực: 15/9/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nam
Trường hợp Công ty nhập khẩu lô hàng nguyên vật liệu từ nước ngoài và thuê bên vận chuyển vận chuyển từ cảng người bán về đến kho của Công ty nhưng trong quá trình vận chuyển xảy ra va đập dẫn đến nguyên vật liệu bị hỏng thì:
– Về ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp Công ty phát sinh khoản thu nhập từ việc bồi thường do bên
vận chuyển chi trả thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác của doanh nghiệp. Nếu Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư, thì khoản thu nhập nêu trên không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.
– Về xác định chi phí được trừ:
+ Đối với khoản chi phí liên quan đến phần giá trị nguyên vật liệu bị tổn thất do bên vận chuyển gây ra và bên vận chuyển đã thực hiện bồi thường thì khoản chi phí trên được không tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
+ Đối với các khoản chi phí liên quan đến việc tiêu hủy số nguyên vật liệu đã bị hỏng trong quá trình vận chuyển thì các khoản chi phí này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu không đáp ứng quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.
 
4. Official Letter 1257/CTHNA-TTHT on CIT incentives and deductible expenses for damaged goods during transportation
Document name: Official Letter 1257/CTHNA-TTHT
Effective date: 15 September 2022
Issuing organization: Ha Nam Tax Department
In case the Company imports a shipment of raw materials from abroad and hires a carrier to transport it from the seller's port to the Company's warehouse, but during the transportation process, there is a collision resulting in damaged materials, then:
– Regarding CIT incentives: In case the Company generates income from compensation due to
If transportation is paid, this income is determined as another income of the enterprise. If the Company is enjoying CIT incentives due to meeting the conditions for investment incentives according to the Investment Certificate, the above income is not entitled to CIT incentives.
– Regarding the determination of deductible expenses:
+ For expenses related to the value of damaged materials caused by the carrier and the carrier has made compensation, the above costs are not included in the deductible expenses when determining revenue. income subject to CIT.
+ For expenses related to the destruction of damaged raw materials during transportation, these costs are not included in deductible expenses when determining taxable income if they do not meet the requirements. accordance with the provisions of Article 6 of Circular No. 78/2014/TT-BTC as amended and supplemented by Article 4 of Circular No. 96/2015/TT-BTC.
 
5. Công văn số 42786/CTHN-TTHT hướng dẫn tỷ lệ tính thuế nhà thầu đối với hoạt động mua eSIM trên nền tảng công nghệ
Tên văn bản: Công văn số 42786/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 30/8/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
– Về thuế TNDN: Thu nhập nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn được xác định là thu nhập từ bản quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.
– Về thuế GTGT: Thu nhập nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn nếu không phải là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ và không phải là chuyển giao công nghệ theo quy định tại luật chuyển giao công nghệ thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, tỷ lệ để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với dịch vụ là 5%.
5. Official Letter No. 42786/CTHN-TTHT guiding the rate of contractor tax calculation for eSIM buying activities on technology platforms
Document name: Official Letter No. 42786/CTHN-TTHT
Effective date: 30 August 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
– Regarding CIT: Income received by foreign contractors from providing the right to use utilities on available technology platforms is determined as income from copyright according to the provisions of Clause 3, Article 7 of Circular No. 103 /2014/TT-BTC dated 6 August 2014 of the Ministry of Finance, the rate (%) of CIT calculated on taxable revenue is 10%.
– Regarding VAT: Income received by foreign contractors from providing the right to use utilities on available technology platforms if not software services as prescribed in Decree No. 71/2007/ND- CP dated 3 May 2007 of the Government and is not a technology transfer according to the provisions of the Law on Technology Transfer, is subject to VAT, the rate for calculating VAT on revenue for services is 5 %.
 
6. Công văn số 5472/CTBGI-TTHT hướng dẫn về việc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đối với doanh nghiệp chế xuất.
Tên văn bản: Công văn số 5472/CTBGI-TTHT
Ngày hiệu lực: 13/9/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh Bắc Giang
Trường hợp doanh nghiệp chế xuất, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu hoặc đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, thì sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất, xuất khẩu hàng hóa tại chỗ, sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu.
Doanh nghiệp chế xuất có hoạt động bán phế phẩm, nguyên liệu dư thừa vào thị trường nội địa, phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động này thì sử dụng hóa đơn GTGT theo trích dẫn tại Khoản 1, Điều 4 và Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 123/ NĐ-CP của Chính phủ.
 
6. Official Letter No. 5472/CTBGI-TTHT guiding the use of ex-warehousing and internal transportation slips for export processing enterprises.
Document name: Official Letter No. 5472/CTBGI-TTHT
Effective date: 13 September 2022
Issuing organization: Bac Giang Tax Department
In case an export processing or exporting enterprise transports goods to a border gate or to a place where export procedures are carried out, a note of ex-warehousing cum internal transportation shall be used. For export goods, enterprises shall issue VAT invoices for exported goods. In case the export processing enterprise exports goods on the spot, after completing the procedures for exported goods, the enterprise shall issue a VAT invoice for the exported goods.
An export processing enterprise that sells waste products and surplus materials to the domestic market must open a separate accounting book to record revenue and expenses related to this activity. Clause 1, Article 4 and Point a, Clause 1, Article 8 of Decree No. 123/ND-CP of the Government.
 
7. Công văn số 40222/CTHN-TTHT hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ quà tặng, trúng thưởng
Tên văn bản: Công văn số 40222/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 16/8/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh Hà Nội
Trường hợp Công ty thực hiện tặng quà bằng hiện vật cho toàn bộ người lao động mà quà tặng không thuộc các khoản quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng. Trường hợp Công ty tặng quà cho cán bộ nhân viên mang tính chất tiền lương, tiền công quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính thì giá trị quà tặng được tính vào thu nhập chịu thuế tiền lương, tiền công của người lao động.
Trường hợp người lao động nhận được khoản thưởng bằng hiện vật do tham gia các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác của Công ty tổ chức thì được xác định là thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 
7. Official Letter No. 40222/CTHN-TTHT guiding the determination of taxable income from gifts and prizes
Document name: Official Letter No. 40222/CTHN-TTHT
Effective date: 16 August 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
In case the Company gives gifts in kind to all employees but the gifts do not fall under the provisions of Clause 10, Article 2 of Circular No. 111/2013/TT-BTC dated August 15, 2013 of the Ministry of Finance above are not subject to personal income tax from receiving gifts. In case the Company gives gifts to employees in the form of salary or wages as prescribed in Clause 2, Article 2 of Circular No. 111/2013/TT-BTC dated August 15, 2013 of the Ministry of Finance, the gift value gifts are included in the employee's taxable income.
In case the employee receives a reward in kind from participating in prize-winning games, contests and other forms of winning organized by the Company, it shall be determined as income from winning according to the instructions in Clause 1 of this Article. 6 Article 2 of Circular 111/2013/TT-BTC, tax bases for income from winning prizes comply with the guidance in Article 15 of Circular 111/2013/TT-BTC of the Ministry of Finance.
 
 
8. Công văn số 8853/CTHDU-TTHT hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc
Tên văn bản: Công văn số 8853/CTHDU-TTHT
Ngày hiệu lực: 16/9/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh Hải Dương
Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty tiếp tục ký Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.
Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty không tiếp tục ký Hợp đồng lao động với người lao động thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trước khi chi trả đối với khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 02 triệu đồng/lần trở lên.
 
8. Official Letter No. 8853/CTHDU-TTHT guiding the deduction of PIT for probationary workers
Document name: Official Letter No. 8853/CTHDU-TTHT
Effective date: 16 September 2022
Issuing organization: Hai Duong Tax Department
In case, after the end of the probationary contract, the Company continues to sign a labor contract of 03 months or more with the employee, the Company is responsible for withholding PIT according to the Partial Progressive Tax Schedule before paying the employee. for employees including the probationary period.
In case after the end of the probationary contract, the Company does not continue to sign the labor contract with the employee, the Company shall withhold PIT at the rate of 10% before paying the employee's income. employees during the probationary period from VND 2 million/time or more.