1. Công văn 2076/CTBNI-TTHT về thuế TNDN và thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với một số chi phí phát sinh liên quan đến dịch Covid-19

Tên văn bản: Công văn 2076/CTBNI-TTHT

Ngày có hiệu lực: 22/7/2021

Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/07/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn 2076/CTBNI-TTHT về thuế
TNDN và thuế TNCN đối với một số khoản chi để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong việc
thực hiện các biên pháp phòng chống dịch Covid-19 như: chi phí bố trí chỗ ăn, ở cho người lao
động (“NLĐ”) làm việc tại doanh nghiệp, chi phí xét nghiệm Covid cho NLĐ khi vào làm việc, định
kỳ và trước khi NLĐ trở về địa phương... cho NLĐ phải ở lại doanh nghiệp, cụ thể:

 • Thuế TNDN: Các khoản chi phí nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ, thanh toán không dùng tiền
  mặt thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN; và
 • Thuế TNCN: Các khoản chi phí không ghi rõ tên cá nhân hưởng mà chi chung cho tập thể
  NLĐ thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Ngoài ra, theo Công văn 11952/CTBDU-TTHT ngày 23/07/2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương và Công văn 31557/CTHN-TTHT ngày 13/08/2021 của Cục thuế Hà Nội, trường hợp doanh
nghiệp có các khoản chi phí xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19, chi phí tiêm vacxin cho
NLĐ thì

 • Thuế TNDN: Khoản chi này được xem là khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho NLĐ do
  vậy khoản chi này và được tính vào chi phí được trừ theo các hướng dẫn cho khoản chi phí
  phúc lợi.
 • Về thuế TNCN: Đối với khoản chi không ghi rõ tên cá nhân hưởng mà chi chung cho tập thể
  NLĐ thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Như vậy về thuế TNDN, hiện nay cục thuế Bình Dương/cục thuế Hà Nội và cục thuế Bắc Ninh
đang có quan điểm hơi khác biệt về việc phân loại chi phí trong khi đó về thuế TNCN thì quan
điểm áp dụng đang khá thống nhất

 

1. Official Letter 2076/CTBNI-TTHT on CIT deductible expenses, Personal Income Tax (“PIT”) on expenses incurred related to the Covid-19 epidemic

Document name: Official Letter 2076/CTBNI-TTHT

Effective date: 22 July 2021

Issuing agency: Tax Department of Bac Ninh Province

On 22 July 2021, Bac Ninh Tax Department has issued Official Letter 2076/CTBNI-TTHT on CIT and PIT for a number of expenses to ensure safety of production activities in the implementation of measures to prevent the Covid-19 epidemic such as: the cost of accommodation arrangement and meals for employees (“EEs”) working on site, the costs of Covid-19 testing for EEs conducted on a periodical basis, before coming to work and/or returning to their locality, etc. for EEs who must stay on the enterprise’s site, with the detailed tax treatments as follows:

 • CIT aspect: Expenses with sufficient invoices/supporting documents and non-cash payment evidence shall be treated as deductible expenses when calculating CIT; and
 • PIT aspect: Expenses without a detailed list of the beneficiaries and being shared among the EEs collective are not included in the taxable income for PIT calculation.

Besides, according to Official Letter 11952/CTBDU-TTHT dated 23 July 2021 issued by Binh Duong Tax Department and Official Letter 31557/CTHN-TTHT dated 13 August 2021 issued by Hanoi Tax Department, the costs of testing to prevent and control Covid-19 epidemic, cost of vaccinating shall be considered shall be treated as follow:

 • CIT aspect: This expense is treated as direct welfare for EEs hence it shall be included in deductible expenses for CIT calculation following the guidance for welfare expenses;
 • PIT aspect: Expenses without a detailed list of the beneficiaries and being shared among the EEs collective are not included in the taxable income for PIT calculation.

Therefore, regarding CIT, currently Binh Duong/Hanoi Tax Department and Bac Ninh Tax Department have slightly different opinions on the classification of expenses, while on PIT, the viewpoint is quite similar.

 

2. Công văn 11995/CTBDU-TTHT về điều kiện thanh toán khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ
thanh toán là ngân hàng mua lại các khoản phải thu của Bên cung cấp hàng hóa cho công ty

Tên văn bản: Công văn 11995/CTBDU-TTHT

Ngày có hiệu lực: 26/7/2021

Cơ quan ban hành: Cục thuế Bình Dương

Theo hướng dẫn tại Công văn 11995/CTBDU-TTHT ngày 26/07/2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương, trường hợp doanh nghiệp sử dụng hình thức thanh toán là ngân hàng mua lại các khoản phải thu của bên cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp thì để đáp ứng điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối thì hình thức thanh toán này phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản giữa ngân hàng và bên cung cấp hàng hó

 

2. Official Letter 11995/CTBDU-TTHT responding about tax regulations

Document name: Official Letter 11995/CTBDU-TTHT

Effective date: 26 July 2021

Issuing organization: Tax Department Binh Duong provice

According to the instructions in Official Letter 11995/CTBDU-TTHT issued Binh Duong Tax Department by dated 26 July 2021, when the enterprise applies the form of payment as the bank to buy back the receivables of the enterprise, it is required such form of payment is specified in the contract with a specific clause related to the agreement between the bank and the goods supplier under written form to be qualified as non-cash payment method.

 

 

 

 

 

3. Công văn số 2719/CT-TTHT về việc doanh nghiệp chế xuất gia công cho doanh nghiệp nội địa

Tên văn bản: Công văn số 2719/CT-TTHT

Ngày có hiệu lực: 3/8/2021

Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Ngày 03/08/2021, Cục thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 2719/CT-TTHT về việc doanh nghiệp chế xuất gia công cho doanh nghiệp nội địa. Nội dung cụ thể như sau:

Về thuế GTGT: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, Công ty nhận gia công theo hợp đồng cho doanh nghiệp nội địa thì Công ty phải được cấp phép hoạt động gia công với doanh nghiệp nội địa. Hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%, Công ty phải hạch toán và kê khai thuế GTGT riêng cho hoạt động gia công nói trên.

Về sử dụng hóa đơn: Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa thì Công ty sử dụng hóa đơn GTGT, giá tính thuế và thuế suất đối với hàng gia công thực hiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC. Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng “Dành cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Về ưu đãi thuế TNDN: Nếu hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa không thuộc dự án đầu tư đăng ký ban đầu, khi đăng ký hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa Công ty không có dự án mới hoặc dự án đầu tư mở rộng và không tăng vốn đầu tư thì Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa.

 

3. Official Letter No. 2719/CT-TTHT on processing export processing enterprises for domestic enterprises

Document name: Official Letter No. 2719/CT-TTHT

Effective date: 3 August 2021

Issuing agency: Tax Department of Ha Nam Province

On August 3, 2021, Ha Nam Provincial Tax Department issued Official Letter No. 2719/CT-TTHT on processing export processing enterprises for domestic enterprises. Specific content as follows:

Regarding to VAT: In case the company is an export processing enterprise and the company receives processing under a contract for a domestic enterprise, the company must be licensed to process processing with domestic enterprises. Outsourcing activities for domestic enterprises are subject to VAT at the rate of 10%, the Company must account and declare VAT separately for the above-mentioned processing activities.

Regarding to the use of invoices: In case the company pays VAT according to the deduction method for processing activities for domestic enterprises, the company uses VAT invoices, tax calculation prices and tax rates for processed goods. accordance with the provisions of Circular 219/2013/TT-BTC. In case the Company pays VAT by the direct method for outsourcing activities for domestic enterprises, the Company uses the sales invoice "For organizations and individuals in the non-tariff zone".

 

Regarding to CIT incentives: If the processing activities for domestic enterprises are not part of the initially registered investment projects, when registering the processing activities for domestic enterprises, the Company does not have a new project or a new project. If the Company invests in expansion and does not increase investment capital, the Company is not entitled to CIT incentives for income from outsourcing activities for domestic enterprises.

 

4. Công văn số 33105/CTHN-TTHT về việc xử lý đối với hoá đơn điện tử đã lập

Tên văn bản: Công văn số 33105/CTHN-TTHT

Ngày có hiệu lực: 30/8/2021

Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội

Ngày 30/8/2021, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 33105/CTHN-TTHT về việc xử lý đối với hoá đơn điện tử đã lập. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử mẫu cũ, việc xử lý hóa đơn lập sai được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC Cụ thể, nếu hóa đơn sai sót đã được giao cho người mua và các bên đã kê khai thuế thì hai bên phải lập biên bản ghi rõ sai sót (có chữ ký điện tử của cả hai bên), đồng thời bên bán lập HĐĐT điều chỉnh.

 

4. Official Letter No. 33105/CTHN-TTHT on the handling of e-invoices made

Document name: Official Letter No. 33105/CTHN-TTHT

Effective date: August 30, 2021

Issuing agency: Hanoi Tax Department

On August 30, 2021, the Hanoi Tax Department issued Official Letter No. 33105/CTHN-TTHT on the handling of e-invoices made. Specific content as follows:

In case the Company is using old model electronic invoices, the handling of wrong invoices shall comply with the provisions of Clause 2, Article 9 of Circular 32/2011/TT-BTC. delivered to the buyer and the parties have declared tax, the two parties must make a record clearly stating the error (with electronic signatures of both parties), at the same time the seller makes an adjusted e-invoice.

 

5. Công văn số 1814/CTHPH-TTHT về khoản trả lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm.

Tên văn bản: Công văn số 1814/CTHPH-TTHT

Ngày có hiệu lực: 22/7/2021

Cơ quan ban hành: Cục thuế Hải Phòng

Ngày 22/07/2021, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 1814/CTHPH-TTHT về khoản trả lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm. Nội dung cụ thể như sau:

 

Về nguyên tắc, Bộ luật Lao động chỉ quy định việc thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép năm của người lao động thôi việc hoặc bị mất việc làm. Trường hợp Công ty chi trả lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động thuộc các trường hợp khác thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

5. Official Letter No. 1814/CTHPH-TTHT on the payment of salary for the annual leave days.

Document name: Official Letter No. 1814/CTHPH-TTHT

Effective date: 22 July 2021

Issuing agency: Hai Phong Tax Department

On July 22, 2021, the Tax Department of Hai Phong City issued Official Letter No. 1814/CTHPH-TTHT on the payment of salary for the annual leave days. Specific content as follows:

In principle, the Labor Code only stipulates the payment of wages for the unpaid annual leave or the full number of annual leave days of the employees who resign or lose their jobs. In case the Company pays salaries for the unpaid annual leave or the number of annual leave days for employees in other cases, the enterprise shall not be included in the deductible expenses when determining the payable income. CIT.

 

6. Công văn số 2172/CTBNI-TTHT về chi phí được trừ, thuế TNCN liên quan đến việc bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động làm việc tại Công ty và chi phí xét nghiệm Covid-19

Tên văn bản: Công văn số 2172/CTBNI-TTHT

Ngày có hiệu lực: 4/8/2021

Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trường hợp theo yêu cầu của tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn sản xuất trong khu công nghiệp, Công ty phải bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động làm việc tại Công ty; chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người lao động khi vào làm việc, định kỳ và trước khi người lao động trở về địa phương; Chi hỗ trợ cho người lao động phải ở lại Công ty thì việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN được xác định như sau:

 • Về xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: nếu các khoản chi phí liên quan đến người lao động phát sinh trong quá trình phòng chống dịch Covid-19, nếu khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
 • Về xác định thu nhập chịu thuế TNCN: nếu khoản chi bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động làm việc tại Công ty; Chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người lao động khi vào làm việc, định kỳ và trước khi người lao động trở về địa phương được chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Riêng khoản chi hỗ trợ cho từng người lao động phải ở lại Công ty là khoản lợi ích bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do Công ty trả mà người lao động được hưởng thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động.

6. Official Letter No. 2172/CTBNI-TTHT on deductible expenses and personal income tax related to the arrangement of accommodation and meals for employees working at the Company and the cost of Covid-19 testing.

Document name: Official Letter No. 2172/CTBNI-TTHT

Effective date: 4 August 2021

Issuing agency: Department of Taxation of Bac Ninh province

At the request of Bac Ninh province on the implementation of measures to ensure safety against the Covid-19 epidemic to ensure production safety in industrial parks, the Company must arrange accommodation and meals for employees. Work at company; the cost of Covid-19 testing for employees when they come to work, periodically and before the workers return to their localities; Expenses to support employees who have to stay at the Company, the determination of deductible expenses when calculating CIT and taxable income is determined as follows:

 • Regarding the determination of deductible expenses when calculating CIT: if the expenses related to employees are incurred during the Covid-19 epidemic prevention and control, if the expenses are full of invoices and payment documents, cash is included in deductible expenses when calculating CIT.
 • Regarding the determination of taxable income: if the expenses are to arrange accommodation and meals for employees working at the Company; The cost of Covid-19 testing for employees when they come to work, periodically and before the workers return to their localities, which are shared among the employees, are not included in the PIT taxable income from wages. workers' wages.

Particularly, the support expense for each employee who must stay at the Company is the monetary benefit in addition to the salary or wages paid by the Company, which the employee is entitled to, which must be included in the PIT taxable income from the salary workers' wages.

 

7. Công văn số 2921/TCT-CS về chi phí mua và tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Tên văn bản: Công văn số 2921/TCT-CS

Ngày có hiệu lực: 3/8/2021

Cơ quan ban hành: Tổng Cục thuế

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các khoản chi mua và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người lao động trong doanh nghiệp, nếu các khoản chi trên đáp ứng các điều kiện các khoản chi được trừ và không thuộc các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

7. Official Letter No. 2921/TCT-CS on the cost of purchasing and injecting vaccines against Covid-19

Document name: Official Letter No. 2921/TCT-CS

Effective date: 3 August 2021

Issuing agency: General Department of Taxation

In case the enterprise incurs expenses to buy and vaccinate against Covid-19 for employees in the enterprise, if the above expenses meet the conditions, the expenses are deductible and are not included in the expenses that are not allowed. except when determining the income subject to corporate income tax, the enterprise shall be included in the deductible expenses when determining the income subject to Corporate income tax.