1. Công văn 6770/CTTPHCM-KK hướng dẫn những trường hợp sau không bị xử phạt vi phạm hành chính khi không thể nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

Tên văn bản: Công văn 6770/CTTPHCM-KK 

Ngày có hiệu lực: 19/7/2021 

Cơ quan ban hành: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh 

Ngày 19/07/2021 Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn 6770/CTTPHCM-KK những trường hợp sau không bị xử phạt vi phạm hành chính khi không thể nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định do ảnh hưởng của dịch Covid-19:  

  • Tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng hoặc khu vực bị cách ly;  

  • Cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

  • Tổ chức và cá nhân trong giai đoạn cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ. 

 

1. Official Letter 6770/CTTPHCM-KK instructing the following cases not to be administratively sanctioned when unable to submit tax declaration dossiers in accordance with regulations due to the impact of the Covid-19 epidemic 

Document name: Official Letter 6770/CTTPHCM-KK 

Effective date: 19 July 2021 

Issuing agency: Tax Department of Ho Chi Minh City 

On July 19, 2021 City Tax Department. Ho Chi Minh City issued Official Letter 6770/CTTPHCM-KK in the following cases that are not sanctioned for administrative violations when they cannot submit tax declaration dossiers in accordance with regulations due to the impact of the Covid-19 epidemic: 

  • Organizations and individuals whose head office and address (permanent or temporary residence) are located in the quarantined area; 

  • Individuals subject to quarantine according to decisions and notices of competent state agency; 

  • Organizations and individuals in the period of social isolation according to the document of the Prime Minister. 

2. Công văn 2410/TCT/DNL hướng dẫn xuất hóa đơn đối với quà khuyến mại 

Tên văn bản: Công văn 2410/TCT/DNL 

Ngày có hiệu lực: 2/7/2021 

Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế 

Công văn đã được Tổng cục Thuế gửi cho Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu và Ngân hàng Nông nghiệp (“Ngân hàng”), 

Theo đó, việc Ngân hàng thực hiện các đợt khuyến mại đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nếu người mua không yêu cầu xuất hóa đơn (không phân biệt giá trị quà khuyến mại lớn hơn 200.000 đồng hoặc dưới 200.000 đồng). 

  • cuối ngày ngân hàng được phép lập chung một hóa đơn ghi nhận tổng giá trị khuyến mại cho khách hàng; giá tính thuế bằng không, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo kèm theo bảng kê chi tiết mặt hàng khuyến mại, giá trị khuyến mại cho từng khách hàng. 

  • Trước ngày 30/6/2022, nếu Cục thuế thông báo cho Ngân hàng chuyển sang hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP hoặc Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì Ngân hàng thực hiện theo quy định tại các Nghị định này. 

 

2. Official letter No 2410/TCT/DNL issued for guidance on promotional presents invoice 

Document name: Official letter No 2410/TCT/DNL 

Effective date: 2 July 2021 

Issuing organization: General Department of Taxation 

The official letter was sent to Ba Ria Vung Tau Tax Dept. and Agribank ( “The Bank”) by General Tax Department. 

Whereby, in cased the Bank carries out the promotion campaign registered to authority department comply with the law, if the buyer does not request an invoice ( regardless value of promotional presents greater than 200,000 VND or less than 200,000 VND) 

  • At the end of the day, the Bank is allowed to issue an invoice for total value of promotional presents to customer, taxable price is 0 VND, at the tax rate line, VAT is not written, forward slashed and enclosed with the list details of promotional goods, promotional value for each customer, 

  • Before 30 June 2022, if the tax department informs the Bank to change to electronic invoices as prescribed in Decree 119/2018/ND-CP or Decree 123/2020/ND-CP, The Bank shall comply with the provisions of these Decrees. 

 

3. Công văn số 2687/TCT-TTKT quy định các bên có quan hệ liên kết 

Tên văn bản: Công văn số 2687/TCT-TTKT 

Ngày có hiệu lực: 20/7/2021 

Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế 

Ngày 20/7/2021, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2687/TCT-TTKT quy định các bên có quan hệ liên kết. Nội dung cụ thể như sau: 

Trường hợp doanh nghiệp đi vay phát sinh khoản vốn vay chiếm ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị cá khoản nợ trung và dài hạn thì doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. 

 

3. Official Letter No. 2687/TCT-TTKT stipulating the parties to have an association relationship 

Document name: Official Letter No. 2687/TCT-TTKT 

Effective date: 20 July 2021 

Issuing agency: General Department of Taxation 

On July 20, 2021, the General Department of Taxation issued Official Letter No. 2687/TCT-TTKT stipulating the parties to have an association relationship. Specific content as follows: 

In case the borrowing enterprise incurs a loan amount that accounts for at least 25% of the owner's contributed capital and accounts for more than 50% of the total value of medium and long-term debts, the enterprise falls within the scope of Decree No. 20/2017/ND-CP and Decree No. 132/2020/ND-CP. 

 

4. Công văn số 2768/TCT-PC gửi Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn 

Tên văn bản: Công văn số 2768/TCT-PC 

Ngày có hiệu lực: 26/7/2021 

Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế 

Về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế 

Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của cùng một sắc thuế (thuộc nhóm hành vi vi phạm về thủ tục thuế) có hạn nộp trước và sau ngày 05/12/2020 thì cơ quan thuế áp dụng nguyên tắc tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP để xử phạt về 01 hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện với tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần (Cơ quan thuế căn cứ quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP xác định mức phạt tiền tương ứng với hành vi vi phạm từng thời kỳ để xác định hành vi có mức phạt tiền cao nhất). 

Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế cùng một sắc thuế (thuộc trường hợp bị xử phạt về hành vi trốn thuế có hạn nộp trước và sau ngày 05/12/2020 thì cơ quan thuế xử phạt về từng hành vi trốn thuế theo quy định. Hành vi trốn thuế thực hiện sau sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần. 

Về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm 

Trường hợp người nộp thuế thực hiện hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn thuộc trường hợp bị xử phạt theo Điều l6 (khai sai dẫn đến thiếu thuế), Điều 17 (trốn thuế) Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì không bị xử phạt theo Điều 28 (hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn) Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. 

Trường hợp người nộp thuế lập hóa đơn không đúng thời điểm thuộc hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn (Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP) và hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì người nộp thuế bị xử phạt về từng hành vi vi phạm theo quy định. 

 

4. Official Letter No. 2768/TCT-PC to Ha Nam Tax Department on penalties for administrative violations of taxes and invoices 

Document name: Official Letter No. 2768/TCT-PC 

Effective date: 26 July 2021 

Issuing agency: General Department of Taxation 

Regarding to the act of late filing tax returns 

In case taxpayers at the same time delay submitting many tax declaration dossiers of the same tax (belonging to the group of violations on tax procedures) with deadlines before and after 5 December 2020, the tax authority shall Using the principle in Clause 3, Article 5 of Decree No. 125/2020/ND-CP to sanction 01 act of late filing tax returns with the highest fine frame among the acts committed with aggravating circumstances. repeat violations (the tax authorities shall base themselves on the provisions of Decree No. 129/2013/ND-CP and Decree No. 125/2020/ND-CP to determine the fine level corresponding to the violation in each period to determine the behavior with the highest fine). 

In case the taxpayer at the same time fails to submit many tax declaration dossiers of the same tax (in the case of being sanctioned for tax evasion with deadlines before and after 5 December 2020, the tax authority shall impose penalties). about each act of tax evasion according to regulations. Act of tax evasion performed later will be subject to the aggravation of repeated violations. 

Regarding to the act of late invoicing  

In case taxpayers use illegal invoices or use invoices illegally, they will be sanctioned according to Article l6 (false declaration leading to tax deficiency), Article 17 (tax evasion) Decree No. 125/2020/ND-CP will not be sanctioned according to Article 28 (act of using illegal invoices, using illegal invoices) Decree No. 125/2020/ND-CP. 

In case taxpayers make invoices at the wrong time, they fall into the act of violating regulations on invoicing (Article 24 of Decree 125/2020/ND-CP) and the act specified at Point c, Clause 1, Article 17 of Decree No. 125/2020/ND-CP, taxpayers will be sanctioned for each violation as prescribed. 

 

5. Công văn số 2076/CTBNI-TTHT về chi phí được trừ, thu TNCN đối với các chi phí phát sinh liên quan đến dịch Covid-19 

Tên văn bản: Công văn số 2076/CTBNI-TTHT 

Ngày có hiệu lực: 22/7/2021 

Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Giang 

Trường hợp Công ty thực hiện yêu cầu chống dịch của UBND tỉnh để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn. Trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Công ty phải chi trả các khoản chi phí như: Chi phí bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động làm việc tại Công ty; Chi phí xét nghiệm cho người lao động khi vào làm việc, định kỳ và trước khi người lao động trở về địa phương… cho người lao động phải ở lại Công ty thì việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN như sau: 

Về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: Các khoản chi nêu trên nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán không bằng tiền mặt thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

Về thu nhập chịu thuế TNCN: Nếu khoản chi không ghi rõ tên cá nhân được hưởng mà ghi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. 

 

5. Official Letter No. 2076/CTBNI-TTHT on deductible expenses, personal income collection for expenses incurred related to the Covid-19 epidemic 

Document name: Official Letter No. 2076/CTBNI-TTHT 

Effective date: 22/7/2021 

Issuing agency: Bac Giang Tax Department 

In case the Company implements anti-epidemic requirements of the Provincial People's Committee to ensure safe production activities. In the implementation of epidemic prevention measures, the Company must pay expenses such as: Cost of accommodation and accommodation for employees working at the Company; Expenses for testing employees when they come to work, periodically and before the employees return to their localities... for employees who must stay at the Company, the determination of expenses is deductible when calculating CIT and determining the taxable income as follows: 

For expenses that are deductible when calculating CIT: The above expenses, if there are sufficient invoices and non-cash payment documents, are included in the deductible expenses when calculating CIT. 

Regarding personal taxable income: If the expenditure does not specify the name of the individual entitled to it, but is recorded for the collective of employees, it is not included in the taxable income. 

 

6. Công văn số 3695/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp 

Tên văn bản: Công văn số 3695/TCHQ-GSQL 

Ngày có hiệu lực: 22/7/2021 

Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan 

Tạm thời không tiến hành kiểm tra việc bảo quản hàng hóa theo quy định tại điểm b.1.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC cho đến khi Tổng cục Hải quan có thông báo mới. 

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai lần đầu tạm thời không tiến hành kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa theo quy định tại điểm b.1.3, khoản 5, Điều 32, Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hình ảnh trực tuyến thông qua các thiết bị ghi hình về địa điểm bảo quản hàng hóa để giải quyết thủ tục. 

 

6. Official Letter No. 3695/TCHQ-GSQL on inspection and preservation of goods in case of Covid-19 outbreak and complicated developments 

Document name: Official Letter No. 3695/TCHQ-GSQL 

Effective date: 22/7/2021 

Issuing agency: General Department of Customs 

Temporarily not inspecting the preservation of goods as prescribed at Point b.1.1, Clause 5, Article 32 of Circular 38/2015/TT-BTC as amended and supplemented at Clause 19, Article 1, Circular 39/ 2018/TT-BTC until the General Department of Customs has a new notice. 

The Sub-department of Customs where the declaration is registered for the first time temporarily fails to inspect the storage location of goods as prescribed in Point b.1.3, Clause 5, Article 32, as amended Circular 38/2015/TT-BTC amending and supplementing in Clause 19, Article 1, Circular 39/2018/TT-BTC, requiring enterprises to provide online images via video recording devices about the location of goods preservation in order to handle customs procedures. customary.