1. Công văn 1111/TCT-DNL hướng dẫn chính sách thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) và Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với chi phí máy móc, thiết bị y tế cho mượn của doanh nghiệp
Tên văn bản: Công văn 1111/TCT-DNL
Ngày có hiệu lực: 15/4/2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày 15/04/2021, TCT ban hành Công văn 1111/TCT-DNL hướng dẫn chính sách thuế GTGT và thuế TNDN đối với chi phí máy móc, thiết bị y tế cho mượn của doanh nghiệp. Cụ thể, hình thức kinh doanh thuốc thử và đặt máy chẩn đoán cho cơ sở y tế công lập chưa được hệ thống pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực y tế và quản lý tài sản công quy định cụ thể. Do đó, việc doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính khấu hao tài sản cố định đối với các máy móc, thiết bị này là chưa có cơ sở do bên cạnh quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, người nộp thuế còn có nghĩa vụ tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan
 
1. Official letter 1111/TCT-DNL providing guidance on Value Added Tax (“VAT”) and Corporate Income Tax (“CIT”) of enterprise’ expenses related to machine and medical equipment for hire
Document name: Official letter 1111/TCT-DNL
Effective date: 15 April 2021
Issuing organization: General Department of Taxation
On 15 April 2021, GDT issued Official letter 1111/TCTDNL providing guidance on VAT and CIT of enterprise’s expenses related to machine and medical equipment for hire with you any charge. In addition to the tax regulation, the taxpayers are binding to comply with the other regulations in Vietnam as well. In this case, the business activities of trading reagents and diagnosing machines hiring out to state medical facilities have not been regulated yet then the relevant input VAT is not creditable and relevant expenses is non-deductible expenses for CIT purpose.

 
2. Công văn 1713/TCT-KK hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư (“DAĐT”) khác tỉnh/thành phố
Tên văn bản: Công văn 1713/TCT-KK
Ngày có hiệu lực: 26/5/2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Cụ thể đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có DAĐT tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa
đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư như sau:
  • Nếu doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế cho giai đoạn quý 4/2020 trở về trước thì sẽ áp dụng hướng dẫn tại quy định của Thông tư 156/2013, tại nơi đặt trụ sở chính.
  • Từ kỳ tính thuế tháng 01/2021 hoặc Quý 01/2021 trở đi, người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế và hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐCP và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể là tại địa phương nơi thực hiện DAĐT.
2. Official letter 1713/TCT-KK providing guidance on VAT refund dossier for investment project (“IP”) in a different province/city
Document name: Official letter 1713/TCT-KK
Effective date: 26 May 2021
Issuing organization: General Department of Taxation
On 26 May 2021, GDT issued Official letter 1713/TCTKK responding to Yen Bai Tax Department, guiding VAT refund dossier for IP established in a different province/city. Specifically, in case an enterprise has an IP in a province/city being different from where its headquarters is located and such IP is in the stage of investment but has not been put into operation, has not yet registered tax code, a separate tax declaration dossier for this IP shall be prepared as follows:
  • If enterprise applies for tax refund for the Quarter 04/2020 and the period before, , the refund request will still be processed at according to the provisions of old regulation as per the Circular 156/2013/TTBTC, i.e. the tax refund can be applied at headquarters.
  • From the tax period of January 2021 or Quarter 01/2021 onwards, the taxpayer is obligated to declare, pay tax and apply for tax refund according to provision of Decree 126/2020/ND-CP and its guiding documents, i.e. at the province where the IP located.
 
3. Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn thương mại bản scan
Tên văn bản: Công văn số 17657/CTHN-TTHT
Ngày có hiệu lực: 21/5/2021
Cơ quan ban hành: Cục thuế TP. Hà Nội
Văn bản trích dẫn hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4721/TCT-DNL ngày 13/10/2017 để trả lời cho một trường hợp tương tự.
Theo đó, trường hợp Công ty có sử dụng bản Scan nhận từ nhà cung cấp nước ngoài khi mua hàng hóa, dịch vụ.
Thì “bản scan” hóa đơn thương mại được gửi qua email này KHÔNG được coi là hóa đơn điện tử và cũng KHÔNG có giá trị để hạch toán, kê khai, nộp thuế (khoản 2 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC).
Do đó, Cơ quan thuế đề nghị Công ty sử dụng bản gốc hóa đơn thương mại để hạch toán, kê khai, nộp thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp nước ngoài.
 
3. Official letter 17657/CTHN-TTHT on 21 May 2012 guiding on using scanned comercial invoice
Document name: Official letter 17657/CTHN-TTHT
Effective date: 21 May 2021
Issuing organization: Hanoi Tax Department
The document cites the guidance of the General Department of Taxation in Official Letter No. 4721/TCT-DNL dated October 13, 2017 to respond to a similar case.
Accordingly, in case the Company uses the scan received from foreign suppliers when purchasing goods and services.
Then this "scan" of commercial invoice sent via email is NOT considered an electronic invoice and is NOT valid for accounting, declaration and tax payment (Clause 2, Article 3 of Circular 32/2011/TT-TTg) BTC).
Therefore, the Tax authority proposes that the Company use the original commercial invoice to account, declare and pay tax when purchasing goods and services from foreign suppliers.
 
4. Công văn 22087/CTHN-TTHT hướng dẫn trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán với cơ quan thuế
Tên văn bản: Công văn 22087/CTHN-TTHT
Ngày có hiệu lực: 21/6/2021
Cơ quan ban hành: Cục Thuế TP. Hà Nội
Theo Công văn 22087/CTHN-TTHT ngày 21/6/2021 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh thì khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 (“Luật 38/2019”).
Về trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế, theo quy định của Luật 38/2019 và các văn bản hướng dẫn thì Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo đề nghị của cơ quan thuế, bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.
 
4. Official letter 22087/CTHN-TTHT guiding responsibility of providing bank account information to tax authority
Document name: Official letter 22087/CTHNTTHT
Effective date: 21 June 2021
Issuing organization: Hanoi Tax Department
According to Circular 22087/CTHN-TTHT dated 21 June 2021 issued by Hanoi Tax Department, in case an enterprise applies for tax registration concurrently with enterprise and business registration, when there is a change in tax registration information, the company must notice this change to business registration authority as prescribed in Article 36 of Law on Tax Administration 38/2019/QH114 (“Law 38/2019”) .
Regarding the responsibility of providing bank account information of taxpayer, according to the regulations of Law 38/2019 and its guiding documents, the commercial bank where taxpayers opened accounts, shall be responsible for providing information about spend accounts of the taxpayers to tax authority according to their requests, including: name of account holder, account number related to the tax code being granted by tax authority, account opening date, account closing date.
 
5. Công văn 10585/CTBDU-TTHT hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với khoản chi nghỉ phép cho người lao động chưa nghỉ hết phép trong năm
Tên văn bản: Công văn 10585/CTBDU-TTHT
Ngày có hiệu lực: 22/6/2021
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Bình Dương
Theo Công văn 10585/CTBDU-TTHT ngày 22/06/2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương, khoản tiền chi nghỉ phép cho người lao động chưa nghỉ hết phép trong năm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chi phí được trừ theo quy định về thuế TNDN và đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
5. Official letter 10585/CTBDU-TTHT providing guidance on CIT treatment on annual leave encashment of employee
Document name: Official letter 10585/CTBDU-TTHT
Effective date: 22 June 2021
Issuing organization: Binh Duong Tax Department
According to Official letter 10585/CTBDU-TTHT dated 22 June 2021 issued by Binh Duong Tax Department, annual leave encashment for employees not taking full leaves of the year if satisfied all conditions about deductible expense under regulations about CIT and regulations of the Labour Code shall be included into deductible expense when calculating CIT.
 
6. Công văn 2393/TCT-DNNCN về khai thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)
Tên văn bản: Công văn 2393/TCT-DNNCN
Ngày có hiệu lực: 1/7/2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Theo hướng dẫn tại Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của Tổng cục thuế (“TCT”), trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện phải khai thuế TNCN. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNCN. Vì vậy, tổ chức cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/ quý nào thì không phải khai thuế TNCN của tháng/quý đó.
Ngoài ra, đối việc khai thuế TNCN theo tháng hay quý của các đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập, Tổng cục thuế cũng hướng dẫn rằng các đơn vị, tổ chức có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hành hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế TNCN theo quý.
 
 
6. Official letter 2393/TCT-DNNCN on declaring Personal Income Tax (“PIT”)
Document name: Official letter 2393/TCT-DNNCN
Effective date: 1 July 2021
Issuing organization: General Department of Taxation
According to Official letter 2393/TCT-DNNCN dated 01 July 2021 issued by General Department of Taxation (“GDT”), only organizations and individuals paying PIT taxable income to their employees shall be obligated to declare PIT. In return, organizations and individuals not paying taxable income are not regulated by the Laws on PIT. Hence, organizations and individuals not paying taxable income in any month/ quarter are not required to declare PIT for the corresponding month/ quarter.
Additionally, for determination of monthly/ quarterly PIT declaration basis, employers and organizations paying income from salary and wage but having no revenue generated from selling goods and services shall declare PIT on quarterly basis.
 
7. Công văn 2645/BHXH-QLT ngày 12/07/2021 của BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 07/07/2021
Tên văn bản: Công văn 2645/BHXH-QLT
Ngày có hiệu lực: 12/7/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Một trong số đó là hướng dẫn về thủ tục giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), cụ thể:
Đơn vị quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Thời gian giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN được tính hưởng chế độ BHTNLĐ-BNN.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì khẩn trương liên hệ với cơ quan BHXH để thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN theo đúng quy định.
Cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN từ 0,5% xuống 0% (đơn vị không phải làm hồ sơ) và gửi Thông báo cho đơn vị (Mẫu số 02 ban hành theo Công văn số 1988/BHXH-TST) qua dịch vụ bưu chính.
 
7. Official Letter 2645/BHXH-QLT dated 12/07/2021 of the City Social Security. Ho Chi Minh City guides on the implementation of a number of policies to support employees and employers facing difficulties due to the Covid-19 epidemic according to Decision No. 23/2020/QD-TTg dated 07/07/2021
Document name: Official Letter 2645/BHXH-QLT
Effective date: 12 July 2021
Issuing agency: Ho Chi Minh City Social Insurance Agency
One of them is the guidance on procedures to reduce the premium rate of occupational accident and occupational disease insurance, specifically:
Units specified in Article 1 of Decision No. 23/2021/QD-TTg are entitled to a reduction of the payment of occupational accident and disease insurance premiums equal to 0% of the salary fund as the basis for paying social insurance contributions from July 1, 2021 to June 30, 2022 . The period of reduction of the rate of payment of occupational accident and disease insurance premiums shall be calculated to enjoy the occupational accident and disease insurance regime.
For public non-business units that do not receive salaries from the State budget, they should urgently contact the social insurance agency to reduce the payment of occupational accident and disease insurance premiums in accordance with regulations.
The social insurance agency will reduce the payment of occupational accident and occupational disease insurance from 0.5% to 0% (the unit does not have to make a dossier) and send a Notice to the unit (Form 02 issued under Official Letter No. 1988/BHXH- TST) via postal service.