1. Công văn số 2455/TCT-DNNCN về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử
Tên văn bản: Công văn số 2455/TCT-DNNCN
Ngày hiệu lực: 12/7/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Cục thuế
Để xử lý các vướng mắc trong triển khai, vận hành HĐĐT từ 01/7/2022, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung như sau:
1. Về việc duy trì hoạt động của Trung tâm ĐHTK HĐĐT tại Tổng cục và các Cục Thuế
Trung tâm ĐHTK HĐĐT tại Tổng cục và các Cục Thuế tiếp tục duy trì và là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo, Tổ thường trực trong công tác tổ chức chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc và tại từng Cục Thuế, đảm bảo bám sát thực tiễn, kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hóa đơn điện tử để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.
2. Về việc sử dụng biên lai điện tử
Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNIT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC .
3. Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến CQT, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.
4. Về Quy chế cung cấp thông tin hóa đơn điện tử
Hiện nay, Hệ thống HĐĐT đã đáp ứng nhu cầu tra cứu HĐĐT trên Cổng điện tử và qua app (tra cứu được đầy đủ nội dung hóa đơn), về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho các cơ quan liên quan, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1737/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 về việc hướng dẫn Cơ quan thuế các cấp ký kết Quy chế mẫu về trao đổi thông tin hóa đơn điện tử. Tại Quy chế và công văn đã có hướng dẫn chi tiết Cơ quan thuế các cấp làm việc, trao đổi với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương như cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an hay các cơ quan có hoạt động tố tụng, điều tra để ký kết Quy chế này. Nội dung trao đổi thông tin sẽ được Cơ quan thuế các cấp ký kết trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính cụ thể của từng cơ quan, tổ chức bên ngoài. Đồng thời, để kịp thời đáp ứng yêu cầu về trao đổi thông tin, Tổng cục Thuế (Ban QLRR và Cục CNTT) đang khẩn trương hoàn thành tài liệu yêu cầu nghiệp vụ để xây dựng ứng dụng đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin theo Quy chế. Trường hợp Cơ quan thuế các cấp nhận được đề nghị cung cấp thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước khác tại địa phương có đề nghị thì trao đổi với Tổng cục Thuế (Ban QLRR) để hướng dẫn thêm.
 
 
1. Official Letter No. 2455/TCT-DNNCN on deployment and operation of electronic invoices and documents
Document name: Official Letter No. 2455/TCT-DNNCN
Effective date: 12 July 2022
Issuing organization: General Department of Taxation
In order to handle problems in implementing and operating e-invoices from July 1, 2022, the General Department of Taxation guides a number of contents as follows:
1. About maintaining the operation of the Center for Accounts Receivable at the General Department and Tax Departments
The E-Invoice AGM Center at the General Department and Tax Departments continues to maintain and is a permanent part of advising the Steering Committee and Standing Group in organizing and directing the implementation of e-invoices nationwide and at each location. The Department of Taxation, ensuring that it closely follows reality and promptly supports organizations, enterprises and business households that have difficulties and obstacles in the implementation of e-invoices so as not to affect production and business activities. taxpayer's business.
2. About the use of electronic receipts
According to the provisions of Decree 123/2020/ND-CP, from July 1, 2022, organizations can use electronic receipts, however, the General Department of Taxation is in the process of developing a standard format for receipt data. electronics and procedures. Therefore, while there is no guidance from the General Department of Taxation, organizations (including UNIT) will continue to use paper receipts ordered, printed, purchased from tax authorities or electronic receipts. according to Circular No. 32/2011/TT-BTC.
3. Regarding the use of electronic PIT withholding documents
According to the provisions of Article 33 of Decree No. 123/2020/ND-CP, the withholding organization when using the electronic PIT withholding voucher is not required to register, notify the issuance, and transmit electronic data to Tax authorities and deduction organizations build a software system to use electronic vouchers by themselves, ensuring the mandatory contents as prescribed in Clause 1, Article 32 of Decree No. 123/2020/ND-CP. During the time when electronic PIT withholding documents have not yet been deployed, organizations (including tax agencies) can use PIT withholding vouchers in the form of self-issuance. From July 1, 2022, tax authorities will not continue to sell PIT withholding vouchers printed by tax authorities; for cases where the tax agency's purchase deduction vouchers are still available, they shall continue to use them.
4. Regarding the Regulation on provision of electronic invoice information
Currently, the e-invoice system has met the demand for looking up e-invoices on the e-portal and through the app (full invoice content can be looked up), about sharing the database for relevant agencies, the General Department of Tax has issued Official Letter No. 1737/TCT-QLRR dated May 23, 2022 guiding tax authorities at all levels to sign the Model Regulation on exchanging information on electronic invoices. In the Regulation and official dispatch, there are detailed instructions for tax authorities at all levels to work and discuss with local state administrative management agencies such as market management agencies, public security agencies or other agencies. The agency has procedural and investigative activities to sign this Regulation. The content of information exchange will be signed by tax authorities at all levels on the basis of state management requirements and implementation of specific administrative procedures of each external agency or organization. At the same time, in order to promptly meet the requirements of information exchange, the General Department of Taxation (Risk Management Board and IT Department) is urgently completing professional requirements documents to build an application to meet the needs of providing information. according to the Regulations. In case tax authorities at all levels receive requests for information from other local state management agencies, they shall discuss with the General Department of Taxation (Risk Management Board) for further guidance.
 
2. Nghị định 34/2022/NĐ-CP (“NĐ 34”) về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế
TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022

Tên văn bản: Nghị định 34/2022/NĐ-CP
Ngày hiệu lực: 28/5/2022
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Đối tượng áp dụng: các đối tượng vẫn được giữ nguyên tương tự như quy định tại Nghị Định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. Theo đó, một số nhóm đối tượng chính bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế như trong quy định (VD: nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, vận tải kho bãi, ...); doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ii. Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng nêu trên như sau:
❖ Doanh nghiệp được gia hạn tiền nộp thuế 6 tháng đối với số thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 03 đến 05/2022 (trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý I/2022 (trường hợp kê khai theo quý); 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 06/2022 hoặc kỳ tính thuế quý II/2022; 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 07/2022; và 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 08/2022.
❖ Thuế TNDN tạm nộp Quý I, Quý II của kỳ tính thuế năm 2022 cũng được gia hạn thêm 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
❖ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2022 đến chậm nhất là ngày 30/12/2022.
❖ Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm được gia hạn 6 tháng kể từ ngày 31/05/2022 đến ngày 30/11/2022.
iii. Trình tự, thủ tục gia hạn:
❖ Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm nhất không quá 30/09/2022 để được áp dụng gia hạn nộp thuế;
❖ Cơ quan thuế sẽ chỉ có thông báo phản hồi lại trong trường hợp người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn.
 
 
 
2. Decree 34/2022/ND-CP (“Decree 34”) on extending the deadline of VAT, CIT, PIT and land rental fee payment in 2022
Document name: Decree 34/2022/ND-CP (“Decree 34”)
Effective date: 28 May 2022
Issuing organization: Gopvernment
I. Taxpayers who are eligible for such deadline extension are similar to the taxpayers as regulated previously at Decree 52/2021/ND-CP on extending the deadline of VAT, CIT, PIT and land rental fee payment in 2021. Accordingly, some main qualified groups include taxpayers doing business in manufacturing industries/service provision as prescribed (e.g. Agriculture, forestry and aquaculture, construction, transportation and storage, etc.); small and micro enterprises; credit institutions and branches of foreign banks which provide supports to their customers in accordance with the instruction of State Bank of Vietnam during the COVID-19 epidemic.
ii. The deadline for tax and land rental fee payment shall be extended as below:
❖ VAT obligation (except for VAT at import stage) for the period from March to May 2022 (in case of monthly declaration basis) or quarter I/2022 (in case of quarterly declaration basis) shall be extended for 6 months; VAT obligation for June 2022 or quarter II/2022 shall be extended for 5 months; VAT obligation for July 2022 shall be extended for 04 months; and VAT obligation for August 2021 shall be extended for 3 months.
❖ The deadline for provisional CIT of Quarter I and II/2022 shall be extended to 3 months from the statutory deadline.
❖ The deadline for settling VAT and PIT obligations of individuals or household businesses for 2022 shall be no later than 30 December 2022; and
❖ The deadline for settling 50% of land rental fee obligation in 2022 for the taxpayers that are directly leased land by the State in the form of annual land rental settlement shall be extended for 6 months from 31 May 2022 to 30 November 2022.
iii. Registration procedures
❖ Taxpayers must submit the application with provided form enclosed in this Decree to their direct managing tax authorities together with the submission of tax declaration form no later than 30 September 2022;
❖ The tax authority will only respond in case the taxpayers do not qualify for the mentioned extension of tax and land rental fee payment.
 
3. Thông báo của Meta Platforms về thực hiện nghĩa vụ tuân thủ thuế đối với dịch vụ quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam
Kể từ 01/06/2022, các doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng dịch vụ quảng cáo trên
Facebook sẽ không cần phải thực hiện việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu thay
Meta trước khi thanh toán phí dịch vụ cho Meta (Meta Platforms Ireland Limited).
Trong thời gian gần đây có một số doanh nghiệp tại Việt nam đã nhận được thông báo của
Meta Platforms Ireland Limited (“Meta”) qua email hoặc tại mục “Trung tâm trợ giúp doanh
nghiệp” về việc thay đổi trong việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ thuế đối với dịch vụ quảng cáo
trên Facebook tại Việt Nam kể từ 01/06/2022.
Theo đó kể từ 01/06/2022, các doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng dịch vụ quảng cáo trên
Facebook sẽ không cần phải thực hiện việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu thay Meta
trước khi thanh toán phí dịch vụ cho Meta Platforms. Meta sẽ thực hiện việc kê khai và nộp
thuế nhà thầu trực tiếp cho cơ quan thuế như được hướng dẫn tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.
Đồng thời, Meta sẽ tính và thu thêm 5% thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) và giá trị này sẽ được
thể hiện trên các hóa đơn của Meta được xuất kể từ tháng 07/2022. Sự điều chỉnh này sẽ
được áp dụng đối với các dịch vụ quảng cáo với cài đặt thị trường mục tiêu là Việt Nam.
Meta cũng khuyến khích khách hàng bổ sung thông tin về mã số thuế (“MST”) tại mục “Thiết
lập thanh toán” để Meta có thể thể hiện thông tin MST trên hóa đơn quảng cáo khi gửi cho
khách hàng, nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng có thể thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
mà Meta đã thực hiện kê khai, nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, Meta cũng nhấn
mạnh rằng doanh nghiệp Việt Nam cần tham khảo thêm hướng dẫn cụ thể của Tổng Cục Thuế
(“TCT”) trước khi áp dụng việc khấu trừ số thuế GTGT được thể hiện trên hóa đơn của Meta.
Như vậy, kể từ 01/01/2022, ngày hiệu lực của Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục
để cho các nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện việc tự kê khai và nộp thuế trực tiếp cho cơ
quan thuế ở Việt Nam thì Meta là nhà cung cấp nước ngoài lớn đầu tiên thông báo về việc sẽ
thực hiện kê khai và nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế theo quy định này. Các doanh nghiệp
nên theo dõi thông báo của các nhà cung cấp nước ngoài khác về việc này nhằm tránh việc
khấu trừ, kê khai và nộp thừa thuế nhà thầu. Đồng thời về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
đối với các hóa đơn do nhà thầu nước ngoài cung cấp, doanh nghiệp cũng sẽ phải chờ thêm
hướng dẫn cụ thể của TCT do hóa đơn của Meta cũng như các nhà cung cấp nước ngoài khác
là hóa đơn thương mại không phải hóa đơn GTGT theo hướng dẫn về hóa đơn, và do vậy
không thỏa mãn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 
3. Announcement from Meta Platforms on tax compliance procedures in Vietnam for Facebook
advertising services

From 01 June 2022, Vietnamese enterprises using advertising services on Facebook
are not required for withholding, declaring and paying of Foreign Contractor Tax
(“FCT”) on behalf of Meta but Meta will declare and pay FCT directly to tax authority
as guided in Circular 80/2021/TT-BTC.
Recently, a number of enterprises in Vietnam received an announcement by Meta Platforms
Ireland Limited (“Meta”) via email or in the “Business Help Center" section on the change of
tax compliance procedures in Vietnam for the advertising services on Facebook from 01
June 2022.
From 01 June 2022, Vietnamese enterprises using advertising services on Facebook are not
required for withholding, declaring and paying of Foreign Contractor Tax (“FCT”) on behalf of
Meta but Meta will declare and pay FCT directly to tax authority as guided in Circular
80/2021/TT-BTC. Simultaneously, Meta will collect additional 5% Value-added Tax (“VAT”)
which will be shown on the invoice issued from July 2022. This applies to all advertisers and
Workplace customers whose “Sold To” country on their business address is set to Vietnam.
Besides, Meta encourages clients to update information about their Vietnamese tax code in
the “Payment Settings” section so that Meta can present tax code information on service
invoice before sending to clients. This is for the purpose of assisting clients to credit input
VAT that Meta has declared and directly paid tax to the tax authority. However, Meta noted
that Vietnamese businesses need to refer to specific guidance of the General Department of
Taxation ("GDT") before applying the deduction of VAT amount shown on invoices of Meta.
From 01 January 2022, effective date of Circular 80/2021/TT-BTC on the new compliance
procedures for foreign contractor, Meta is the first major foreign supplier announces their
compliance with such new procedures. Similar announcement from other foreign suppliers is
expected to be release as well, the enterprise should follow the notices of other foreign
suppliers in order to avoid over-withholding, declaring and overpaid of FCT. Regarding the
deduction of input VAT for invoices of foreign contractors, enterprises should wait for specific
guidance from GDT. The current issued invoices of Meta as well as other foreign suppliers
are commercial invoices not VAT invoices and hence do not meet the requirements for the
credit of input VAT per the current regulations.
 
4. Công văn 9275/CTHN-TTHT trả lời về thời điểm giảm thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
theo quy định tại Nghị Định số 15/2022/NĐ-CP (“NĐ 15/2022”)

Tên văn bản: Công văn 9275/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 21/3/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Nếu doanh nghiệp phát sinh các hoạt động xây dựng, lắp đặt, kinh doanh đang
áp dụng mức thuế suất 10%; mà theo đó công trình, hạng mục công trình được thực hiện
nghiệm thu, bàn giao từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 và không thuộc danh
mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT theo Phụ lục I, II, III, NĐ 15/2022 thì
được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.
 
4. Official Letter 9275/CTH-TTHT on the application period of Value Added Tax (“VAT”)
rate deduction according to Decree 15/2022/ND-CP (“Decree 15/2022”)

Document name: Official Letter 9275/CTH-TTHT
Effective date: 21 March 2022
Issuing organization: Hanoi Tax Department
if the enterprise incurs construction, installation and other business activities which are
subject to 10% VAT rate; the reduced rate to 8% shall be applied for the construction works
that were hand overed during the period from 01 February 2022 to the end of 31 December
2022 and such business activities are listed in the list of goods/services not eligible for VAT
rate reduction according to Appendix I, II, III, Decree 15/2022.
 
5. Công văn 1047/CTBNI-TTHT trả lời về thuế suất thuế GTGT khi lập hóa đơn trả lại
hàng hóa

Tên văn bản: Công văn 1047/CTBNI-TTHT
Ngày hiệu lực: 5/4/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh
Trường hợp tháng 12/2021 đơn vị mua khay nhựa với thuế suất thuế GTGT là 10%. Đến
tháng 03/2022, đơn vị trả lại hàng cho bên bán do hàng hóa không đảm bảo chất lượng thì
khi trả lại hàng đơn vị lập hóa đơn trả lại hàng với thuế suất thuế GTGT là 10%, không được
áp dụng theo mức thuế suất 8% tại NĐ 15/2022
 
 
5. Official Letter 1047/CTBNI-TTHT answering about VAT rate when issuing sales
return invoice

Document name: Official Letter 1047/CTBNI-TTHT
Effective date: 5 April 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
If the enterprise bought plastic trays in December 2021 with the applied VAT rate of 10%; then in March 2022, the enterprise returned goods to the seller because of unqualified quality, so it is required to issue returned invoice with the VAT rate of 10% instead of 8% VAT rate as specified in Decree 15/2022.
 
6. Công văn số 45083/CTHDU-TTHT về thời điểm xuất hóa đơn với dịch vụ logistic
Tên văn bản: Công văn số 45083/CTHDU-TTHT
Ngày hiệu lực: 27/5/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hải Dương
Trường hợp Công ty là doanh nghiệp dịch vụ vận tải (logistic) sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
 
6. Official Letter No. 45083/CTHDU-TTHT on the time of invoice for logistic services
Document name: Official Letter No. 45083/CTHDU-TTHT
Effective date: 27 May 2022
Issuing organization: Hai Duong Tax Department
In case the Company is a transportation service enterprise (logistics) using e-invoices according to Decree No. 123/2020/ND-CP, the time of invoicing is the time when the data reconciliation between the parties is completed. but no later than the 7th day of the month following the month in which the service is provided or not later than 07 days from the end of the convention period as prescribed in Clause 4, Article 9, Decree No. 123/2020/ND-CP.
 
7. Công văn số 3902/CTBGI-TTHT hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN với hoạt động thuê ngoài gia công.
Tên văn bản: Công văn số 45083/CTHDU-TTHT
Ngày hiệu lực: 30/6/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Giang
Trong quá trình gia công, Công ty có mang nguyên liệu (khách hàng giao) đi thuê các Công ty bên ngoài gia công một số công đoạn, sau đó chuyển về công ty tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và giao cho khách hàng là hoạt động gia công thương mại, chi phí phát sinh từ hoạt động thuê ngoài gia công là khoản chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy toàn bộ thu nhập từ hoạt động gia công của công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn.
 
7. Official Letter No. 3902/CTBGI-TTHT guiding on CIT incentives for outsourcing activities
Document name: Official Letter No. 3902/CTBGI-TTHT
Effective date: 30 June 2022
Issuing organization: Bac Giang Tax Department
During the outsourcing process, does the Company bring raw materials (delivered by customers) to hire outside companies to process some stages, then transfer them back to the company to continue perfecting products and deliver them to customers? For commercial outsourcing activities, expenses arising from outsourcing activities are expenses for production and business activities of the company. Therefore, the entire income from the company's outsourcing activities is entitled to CIT incentives according to the locality.