1. Công văn số 25019/CTHN-TTHT về việc phân bổ thuế TNDN đối với chi nhánh
Tên văn bản: Công văn số 25019/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 1/6/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Trường hợp Công ty có 02 chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại thành phố Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội) và tỉnh bắc Ninh (Chi nhánh Bắc Ninh) thì:
Đối với Chi nhánh Hà Nội là đơn vị phụ thuộc trên cùng điạ bàn cấp tỉnh với trụ sở chính, Công ty có trách nhiệm kê khai phần thu nhập phát sinh tại chi nhánh Hà Nội tập trung hồ sơ khai thuế của Công ty tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.
Đối với Chi nhánh Bắc Ninh là cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì Công ty thực hiện phân bổ thuế TNDN theo quy định tại điểm c, Khoản 2 điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Cụ thể như sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại tỉnh Bắc Ninh bằng (=) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân (x) với tỷ lệ (%) chi phí của chi nhánh Bắc Ninh trên tổng chi phí của Công ty (không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp). Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ là chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.
Trong đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh không bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của hoạt động được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi được hưởng.
Công ty căn cứ vào số thuế phải nộp theo từng tỉnh hưởng nguồn thu phân bổ để lập chứng từ nộp tiền và nộp tiền ngân sách nhà nước của từng tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
 
1. Official Letter No. 25019/CTHN-TTHT on the distribution of CIT for branches
Document name: Official Letter No. 25019/CTHN-TTHT
Effective date: 1 June 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
In case the Company has 02 dependent accounting branches in Hanoi city (Hanoi branch) and Bac Ninh province (Bac Ninh branch), then:
For Hanoi Branch which is a dependent unit located in the same province as the head office, the Company is responsible for declaring the income generated at the Hanoi branch to concentrate the Company's tax declaration dossiers at the branch. The tax office manages the head office.
For Bac Ninh branch which is a production facility located in another province or city with its head office, the Company shall allocate CIT according to the provisions of Point c, Clause 2, Article 17 of Circular No. 80/2021 /TT-BTC. Specifically: Bac Ninh branch on total expenses of the Company (excluding costs of activities entitled to corporate income tax incentives). The cost to determine the allocation ratio is the actual cost incurred in the tax period.
In which, the payable enterprise income tax amount of production and business activities does not include the enterprise income tax payable for activities entitled to enterprise income tax incentives. The payable corporate income tax amount of activities entitled to incentives is determined according to the production and business results of the activities entitled to incentives and the level of incentives.
The company based on the tax payable by each province enjoying the allocated revenue to make payment receipts and pay the state budget of each province according to the provisions of Clause 4, Article 12 of Circular No. 80/2021/TT- BTC.
 
2. Công văn số 25536/CTHN-TTHT về việc xuất hóa đơn cho trường hợp cá nhân rút vốn bằng tài sản
Tên văn bản: Công văn số 25536/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 3/6/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Trường hợp cá nhân góp vốn thành lâp Công ty, sau đó rút vốn bằng tài sản thì Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT tương ứng của từng tài sản. Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.
 
 
2. Official Letter No. 25536/CTHN-TTHT on issuing invoices for individuals withdrawing capital with property
Document name: Official Letter No. 25536/CTHN-TTHT
Effective date: 3 June 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
In case individuals contribute capital to establish a company, then withdraw capital with assets, the company shall issue a VAT invoice at the respective VAT rate of each asset. The company declares and pays VAT and CIT according to regulations.
 
3. Công văn số 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu
Tên văn bản: Công văn số 2054/TCHQ-GSQL
Ngày hiệu lực: 3/6/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Cục Hải quan
Theo thông lệ quốc tế khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại để làm thủ tục hải quan và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Hóa đơn thương mại được lập và sử dụng căn cứ vào quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600 và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung theo thông lệ quốc tế.
Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan.
Theo đó, việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn hóa đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát hành hai loại hóa đơn này là khác nhau: hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành sau.
 
3. Official Letter No. 2054/TCHQ-GSQL on the use of electronic invoices for exported goods
Document name: Official Letter No. 2054/TCHQ-GSQL
Effective date: 3 June 2022
Issuing organization: General Department of Custom
According to international practice when carrying out export procedures, enterprises use commercial invoices to carry out customs procedures and export goods abroad. Commercial invoices are prepared and used on the basis of UCP 600 unified rules and practices for documentary credits and ensure that they fully meet the requirements of international practices.
According to the provisions at Points b and c, Clause 3, Article 13 of Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government, the time to issue VAT invoices for exported goods is after customs declaration to complete export customs procedures. Therefore, at the time of customs clearance for exported goods, the customs declarant cannot issue a VAT invoice to submit in the customs dossier.
Accordingly, the making of e-invoices is made according to Vietnamese law, and invoices in international trade comply with international practices. The time to issue these two types of invoices is different: commercial invoices are issued before customs clearance and e-invoices are issued later.
 
4. Công văn số 1464/CTBNI-THTT hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh
Tên văn bản: Công văn số 1464/CTBNI-THTT
Ngày hiệu lực: 6/5/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh
Trường hợp ngày 20/04/2022 Công ty lập hóa đơn GTGT số 01 đã được cơ quan Thuế cấp mã và gửi cho bên mua. Ngày 22/04/2022 Công ty phát hiện thuế suất thuế GTGT bị sai, bên mua và bên bán đã lập biên bản thỏa thuận về nội dung sai sót và Công ty lập hóa đơn GTGT số 02 để điều chỉnh thuế suất và tiền thuế GTGT cho hóa đơn số 01 đã được cấp mã và gửi cho bên mua. Ngày 26/04/2022 Công ty phát hiện hóa đơn số 02 (hóa đơn điều chỉnh) sai số tiền bằng chữ. Công ty tiếp tục thực hiện theo hình thức đã lựa chọn áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu: lập biên bản thỏa thuận về nội dung sai sót và Công ty lập hóa đơn GTGT số 03 để điều chỉnh cho số hóa đơn số 02 có sai sót.
Hiện nay, ứng dụng hóa đơn điện tử đang hướng dẫn 01 hóa đơn điện tử điều chỉnh cho 01 hóa đơn (điều chỉnh 1:1), chưa cho lập 01 hóa đơn để điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót.
 
 
4. Official Letter No. 1464/CTBNI-THTT guiding the issuance of adjusted e-invoices
Document name: Official Letter No. 1464/CTBNI-THTT
Effective date: 6 May 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
In the case of April 20, 2022, the company issues VAT invoice No. 01, which has been granted a code by the tax authority and sent to the buyer. On April 22, 2022, the company discovered that the VAT rate was wrong, the buyer and the seller made a minutes of agreement on the content of the error and the company issued the VAT invoice number 02 to adjust the tax rate and tax amount. VAT for invoice No. 01 has been assigned a code and sent to the buyer. On April 26, 2022, the Company discovered invoice number 02 (adjusted invoice) with the wrong amount in words. The Company continues to follow the method selected to apply when handling errors for the first time: make a record of agreement on the content of the error and the Company issues VAT invoice number 03 to adjust for invoice number 02. there are errors.
Currently, the e-invoice application is instructing 01 e-invoice to be adjusted for 01 invoice (1:1 adjustment), not yet allowed to make 01 invoice to adjust for many incorrect invoices.
 
5. Công văn số 25024/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh
Tên văn bản: Công văn số 25024/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 1/6/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Trường hợp hóa đơn đã lập (theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) với giá bán là giá tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng sau đó phát sinh giảm giá bán thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.
 
5. Official Letter No. 25024/CTHN-TTHT guiding the issuance of adjusted e-invoices
Document name: Official Letter No. 25024/CTHN-TTHT
Effective date: 1 June 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
In case an invoice has been made (according to Decree No. 51/2010/ND-CP, Decree No. 04/2014/ND-CP of the Government and guiding documents of the Ministry of Finance) with the selling price being the provisional price. At the time of signing the contract, and then there is a decrease in the selling price, the seller and the buyer must make a written agreement clearly stating the error, the seller shall notify the tax authority according to Form No. 04/SS-HDDT issued 123/2020/ND-CP and issue a new electronic invoice (e-invoice with tax authority's code or e-invoice without code) to replace the erroneous invoice. An e-invoice that replaces an incorrect invoice must have the words “Replace the invoice Model No… symbol… number… date… month…”. The seller signs digitally on the new e-invoice to replace the incorrect invoice (invoices made according to Decree No. 51/2010/ND-CP, Decree No. 04/2014/ND-CP of the Government and other relevant regulations). guidance document of the Ministry of Finance) to send to the buyer (for the case of using e-invoices without a code) or the seller to send to the tax authority to be granted a code for the e-invoice to replace the invoice that has already been issued. prepare (for the case of using an electronic invoice with the tax authority's code) according to the guidance in Clause 6, Article 12 of Circular No. 78/2021/TT-BTC dated 17 September 2021 of the Ministry of Finance.
 
6. Công văn số 1717/CTBNI-TTHT hướng dẫn về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN
Tên văn bản: Công văn số 1717/CTBNI-TTHT
Ngày hiệu lực: 1/6/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh
Trường hợp Công ty cử người lao động Việt Nam đi công tác nước ngoài theo yêu cầu công việc thì Công ty phải có quyết định hoặc văn bản cử lao động đi công tác ở nước ngoài, kèm theo các hồ sơ tài liệu để chứng minh việc đi công tác nước ngoài của người lao động như: nơi công tác, công việc và kết quả thực hiện… được xác nhận của các bên liên quan. Các khoản chi phí để phục vụ cho lao động công tác ở nước ngoài phải được quy định cụ thể về đối tượng và mức chi trong Quy chế tài chính hoặc Quy chế nội bộ của Công ty thì các khoản chi phí công tác cho người lao động không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
Nếu Công ty chi không đúng đối tượng hoặc vượt mức chi đã quy định thì phần chi không đúng đối tượng hoặc phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của lao động được cử đi công tác.
Trường hợp, người lao động nước ngoài hết thời hạn bổ nhiệm tại Việt Nam và kết thúc hợp đồng lao động, quay trở lại nước sở tại, Công ty chi trả các khoản chi phí vé máy bay, chi phí vận chuyển đồ dùng cá nhân của người lao động về nước (theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã ký trước đó hoặc theo Thỏa ước lao động tập thể hoặc theo Quy chế tài chính của Công ty) thì các khoản chi phí này nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, thanh toán theo đúng quy định của pháp luật thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế chịu thuế TNCN.
 
6. Official Letter No. 1717/CTBNI-TTHT guiding the deductible expenses when calculating CIT and taxable income
Document name: Official Letter No. 1717/CTBNI-TTHT
Effective date: 1 June 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
In case the Company sends Vietnamese workers to work abroad according to the job requirements, the Company must have a decision or document on sending workers to work abroad, together with documents to prove The employee's overseas business trip such as: place of work, work and performance results... is confirmed by relevant parties. Expenses to serve workers working abroad must be specified in terms of subjects and spending levels in the Financial Regulations or the Company's internal regulations. are not included in the employee's taxable income.
If the Company spends on the wrong subjects or in excess of the prescribed expenditure, the expenditures that are not for the right beneficiaries or the excess must be included in the PIT taxable income of the employees who are sent on business trips.
In case, the foreign worker expires appointment in Vietnam and terminates the labor contract and returns to the host country, the Company shall pay the costs of air tickets and transportation of personal belongings. If the employee's employee returns home (according to the agreement in the previously signed labor contract or the Collective Labor Agreement or the Company's financial regulations), these expenses, if there are sufficient invoices Legal documents, payment in accordance with the provisions of law shall be included in the deductible expenses when calculating CIT and must be included in the taxable income subject to PIT.