1. Công văn số 915/TCT-TTKT giải đáp vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết.
Tên văn bản: Công văn số 915/TCT-TTKT
Ngày hiệu lực: 25/3/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Cục thuế
Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không có các khoản nợ trung và dài hạn theo tiêu chí quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì không thuộc trường hợp áp dụng quy định: “Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay” .
 
1. Official Letter No. 915/TCT-TTKT answering questions related to the identification of related-party transactions.Document name: Decision No. 206/QD-BTC
Document name: Official Letter No. 915/TCT-TTKT
Effective date: 25 March 2022
Issuing organization: General Department of Taxation
In case the enterprise does not have medium and long-term debts according to the criteria specified in Point d, Clause 2, Article 5 of Decree No. 132/2020/ND-CP during the period, the regulations are not applicable: “An enterprise guarantees or lends capital to another enterprise in any form (including loans from third parties secured from the related party's financial resources and other authorized financial transactions). similar substance) provided that the loan amount is at least 25% of the contributed capital of the owner of the borrowing enterprise and accounts for more than 50% of the total value of medium and long-term debts of the borrowing enterprise”.
 
2. Công văn số 1453/CTBNI-THTT hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu
Tên văn bản: Công văn số 1453/CTBNI-THTT
Ngày hiệu lực: 5/5/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh
Trường hợp Công ty nhập khẩu khuôn để sản xuất giày dép (theo loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất), Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó, Công ty và nhà cung cấp có thỏa thuận chuyển từ mua bán sang phương thức cho mượn khuôn có thời hạn và không phải thanh toán số tiền phải trả khi nhập mua khuôn trước đó thì số thuế GTGT Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu không đủ điều kiện được khấu trừ, hoàn thuế do không đáp ứng điều kiện có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu không được khấu trừ, Công ty được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 9, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
 
 
2. Official Letter No. 1453/CTBNI-THTT guiding the deduction of VAT on imported goods
Document name: Official Letter No. 1453/CTBNI-THTT
Effective date: 5 May 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
In case the Company imports molds for footwear production (according to the type A12 - Importing manufacturing business), the Company has paid VAT at the import stage. After that, the Company and the supplier have an agreement to switch from buying and selling to a method of lending molds for a limited time and without having to pay the amount to be paid when importing the previous mold, the VAT amount paid by the Company at the stage of Imports are not eligible for tax credit or refund because they do not meet the conditions for having non-cash payment documents to receive VAT credit under the guidance in Article 15, Circular No. 219/2013/TT-BTC dated 31 December 2013 of the Ministry of Finance. The VAT amount paid at the import stage is not deductible. The Company may account it as an expense for calculating CIT according to the guidance in Clause 9, Article 14, Circular No. 219/2013/TT-BTC dated 31 December 2013 of the Ministry of Finance.
 
3. Công văn số 943/CTHPH-THTT hướng dẫn về thuế nhà thầu
Tên văn bản: Công văn số 943/CTHPH-THTT
Ngày hiệu lực: 15/4/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hải Phòng
Trường hợp, Công ty ký hợp đồng thuê nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ đại lý xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam, theo đó Công ty phải thanh toán cho nhà thầu nước ngoài các khoản cước vận chuyển (đường bộ, đường biển, đường hàng không) và các khoản phí liên quan khác thì nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài như sau:
Đối với khoản thu là cước vận chuyển, các khoản phụ thu coi là giá dịch vụ vận chuyển chiều từ nước ngoài về Việt Nam thì các khoản thu mà nhà thầu nước ngoài được hưởng từ các dịch vụ phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.
Đối với các doanh doanh thu mà nhà thầu nước ngoài được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ theo chiều từ Việt Nam đi nước ngoài thì:
Về thuế GTGT:
Đối với doanh thu từ cước vận chuyển, các dịch vụ được coi là giá vận chuyển, bốc xếp, vệ sinh hầm tàu, giao nhận hàng hóa tại cảng khu vực đến thì áp dụng tỷ lệ thuế suất thuế GTGT trên doanh thu tính thuế là 0% nếu đáp ứng điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Đối với doanh thu từ các loại phí khác thì áp dụng tỷ lệ thuế suất thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế GTGT là 5%.
Về thuế TNDN:
Đối với doanh thu từ cước vận chuyển và các dịch vụ được coi là giá dịch vụ vận chuyển thì áp dụng tỷ lệ thuế suất thuế TNDN là 2%.
Đối với doanh thu từ các loại phí khác thì áp dụng tỷ lệ thuế suất thuế TNDN là 5%.
 
3. Official Letter No. 943/CTHPH-THHTT guiding on foreign contractor tax
Document name: Official Letter No. 943/CTHPH-THHTT
Effective date: 15 April 2022
Issuing organization: Hai Phong Tax Department
In case, the Company signs a contract to hire a foreign contractor to provide the import and export agency service of goods from Vietnam to a foreign country and from abroad to Vietnam, accordingly the Company must pay the foreign contractor. In addition to the freight (land, sea, air) and other related fees, the foreign contractor's tax obligations are as follows:
For charges collected as freight, surcharges considered as the price of one-way transportation services from abroad to Vietnam, the revenues that foreign contractors are entitled to from services arising outside the territory of Vietnam. are not subject to contractor tax.
With respect to the revenue that foreign contractors enjoy from providing services in the direction from Vietnam to abroad:
Regarding VAT:
For revenue from freight and services that are considered as the price of transportation, loading and unloading, cleaning of the ship's hold, delivery of goods at the port of destination, the rate of VAT on taxable revenue shall be applied. is 0% if the contract conditions and non-cash payment documents are met.
For revenue from other fees, the VAT rate calculated on the turnover subject to VAT is 5%.
Regarding CIT:
For revenue from freight and services considered as transportation service price, the CIT rate of 2% shall be applied.
For revenue from other fees, the CIT rate of 5% is applicable.
 
4. Công văn số 709/CTHPH-TTHT hướng dẫn về việc ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi
Tên văn bản: Công văn số 709/CTHPH-TTHT
Ngày hiệu lực: 22/3/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hải Phòng
Trường hợp Công ty (đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN) có khoản tiền nhàn rỗi mang đi gửi tổ chức tín dụng (không phân biệt tổ chức tín dụng ở trong hay ngoài địa bàn ưu đãi) và phát sinh khoản lãi tiền gửi do tổ chức tín dụng chi trả thì khoản thu nhập này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN để kê khai, nộp thuế riêng. Theo đó, khoản lãi tiền gửi không được ưu đãi chỉ được bù trừ với chi phí lãi vay phát sinh từ hoạt động không được ưu đãi theo nguyên tắc quy định tại Khoản 7, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.
 
4. Official Letter No. 709/CTHPH-TTHT guiding the CIT incentives for interest on deposits
Document name: Official Letter No. 709/CTHPH-TTHT
Effective date: 22 March 2022
Issuing organization: Hai Phong Tax Department
In case the Company (which is enjoying CIT incentives) has idle money to send to a credit institution (regardless of whether the credit institution is inside or outside the incentive area) and generates interest on deposits from If a credit institution pays, this income is not entitled to CIT incentives.
The company must separately calculate income from production and business activities entitled to CIT incentives and income from business activities not entitled to CIT incentives to declare and pay tax separately. Accordingly, the non-concessional deposit interest can only be offset against interest expenses arising from non-preferential activities according to the principles specified in Clause 7, Article 7, Circular No. 78/2014/TT- BTC dated 18/06/2014 of the Ministry of Finance.
 
5. Công văn số 1319/CTBNI-TTHT hướng dẫn về việc ưu đãi thuế TNDN khi sáp nhập
Tên văn bản: Công văn số 1319/CTBNI-TTHT
Ngày hiệu lực: 25/4/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh
Doanh nghiệp nhận sáp nhập đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp hoặc dự án trước khi sáp nhập nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật.
Công ty phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn thuế, giảm thuế); trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó được xác định theo tỷ lệ giữa chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng chi phí được trừ hoặc doanh thu của doanh nghiệp.
 
5. Official Letter No. 1319/CTBNI-TTHT providing guidance on CIT incentives upon merger
Document name: Official Letter No. 1319/CTBNI-TTHT
Effective date: 25 April 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
The merged enterprise may also inherit the CIT incentives of the enterprise or project before the merger if it continues to satisfy the conditions for CIT incentives as prescribed by law.
The company must separately account income from production and business activities entitled to CIT incentives (including preferential tax rates or tax exemption or reduction); In case there is a deductible revenue or expense that cannot be accounted for separately, such deductible revenue or expense shall be determined according to the ratio between the deductible expenses or the turnover from the profitable production and business activities. tax incentives on the total deductible expenses or revenue of the business.
 
6. Công văn số 1288/CTHN-TTHT về ưu đãi thuế TNDN
Tên văn bản: Công văn số 1288/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 22/4/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh
Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn không được hưởng ưu đãi thuế, nay Công ty có kế hoạch di chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn được hưởng ưu đãi thuế thì thu nhập từ dự án đầu tư mới sau khi di chuyển vào địa bàn được hưởng ưu đãi thuế sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Trường hợp, sau khi di chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn được hưởng ưu đãi, nếu Công ty có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí của dự án đầu tư mở rộng theo hướng dẫn tại Khoản 6, Điều 8, Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.
 
6. Official Letter No. 1288/CTHN-TTHT on CIT incentives
Document name: Official Letter No. 1288/CTHN-TTHT
Effective date: 22 April 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
In case the Company has a new investment project implemented in an area not entitled to tax incentives, and now the Company plans to move the location of the investment project to an area entitled to tax incentives, the income from New investment projects, after moving into an area entitled to tax incentives, will not be entitled to CIT incentives.
In case, after moving the location of the implementation of an investment project to an area entitled to incentives, if the Company has an investment project to develop an active investment project to expand its production scale, improve capacity, production technology innovation, if it meets one of the three criteria of an expansion investment project under the guidance in Clause 6, Article 8, Circular No. 78/2014/TT-BTC of the Ministry of Finance, the revenue will be collected. Incomes from expansion investment projects are entitled to tax exemption and reduction incentives for the additional income brought about by the expansion investment.
 
7. Công văn 13381/CTHN-TTHT hướng dẫn lập hóa đơn cho thời gian khách hàng hủy hợp đồng
Tên văn bản: Công văn 13381/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 6/4/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP , có cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng theo hợp đồng thì Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP , tính thuế GTGT, xác định doanh thu chịu thuế TNDN theo quy định.
 
Khoản bồi thường thiệt hại bằng tiền do bị hủy hợp đồng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, khi nhận tiền về bồi thường thì Công ty không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC và phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.
 
7. Official Letter 13381/CTHN-TTHT providing instructions on how to issue invoices for the time the customer cancels the contract
Document name: Official Letter 13381/CTHN-TTHT
Effective date: 6 April 2022
Issuing organization: Hanoi Tax Department
In case the Company uses e-invoices according to Decree 123/2020/ND-CP and provides office rental services under the contract, the Company must issue an invoice to deliver to the buyer as prescribed in Article 2 of this Law. 4 Decree 123/2020/ND-CP, calculating VAT, determining revenue subject to CIT according to regulations.
The compensation for damage in cash due to contract cancellation is not required to declare, calculate and pay VAT. When receiving money for compensation, the Company does not have to issue an invoice but make a receipt for collection according to the instructions in Article 5. Circular 219/2013/TT-BTC and must declare and pay CIT according to regulations.