1. Công văn số 2688/BTC-TCT hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) tại Nghị Định số 15/2022/NĐ-CP
Tên văn bản: Công văn số 2688/BTC-TCT
Ngày hiệu lực: 23/3/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Nhấn mạnh rằng các Cục Thuế địa phương sẽ hướng dẫn người nộp thuế đối chiếu với
danh sách các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế tại Khoản 1, Điều 1, Nghị
định 15 và các Phụ lục I, II, III đính kèm để thực hiện đúng quy định;
Về thời điểm lập hóa đơn:
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT; đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT;
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 01/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT;
 • Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%;
 • Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
1. Official Letter No. 2688/BTC-TCT providing detailed instructions on Value Added Tax (“VAT”) for Decree No. 15/2022/ND-CP
Document name: Official Letter No. 2688/BTC-TCT
Effective date: 23 March 2022
Issuing organization: Ministry of Finance
Emphasize that the local Tax Departments shall guide taxpayers to compare with the list of goods and services not eligible for VAT rate reduction in Clause 1, Article 1, Decree 15 and attached Appendices I, II, and III to follow current regulations;
Regarding the moment for invoice issuance:
 • In case a business establishment signs a service contract and collects service fee in advance or during service provision, and the invoice has been issued at the time of service fee collection before 01 February 2022 with the VAT rate of 10%, but the service is completed in the period from 01 February 2022 to the end of 31 December 2022, the invoice issued before 01 February 2022 is not eligible for VAT reduction policy; for the remaining payable which is settled in the period from 01 February 2022 to 31 December 2022, the VAT reduction will be applicable;
 • In case a business establishment provides goods and services which are subject to the VAT rate of 10% in January 2022, however, the invoice is lately issued in February 2022, then such invoice is not entitled to the VAT reduction;
 • For invoices issued before 01 February 2022 with the VAT rate of 10% however are amended after 01 February 2022 due to errors on invoice or return of goods then such invoices must be issued with the VAT rate of 10%;
 • For some special goods and services such as electricity, the VAT reduction is applied for the invoices issued during the period from 01 February 2022 to of 31 December 2022.
 
2. Công văn 2927/BTC-TCT của Bộ Tài chính xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2022/NĐ-CP
Tên văn bản: Công văn 2927/BTC-TCT
Ngày hiệu lực: 30/3/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Theo Công văn, trong quá trình triển khai Nghị định 15, Bộ Tài chính nhận được một số Công văn của các Cục Thuế, doanh nghiệp và cơ quan báo chí phản ánh vướng mắc liên quan đến quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 15 về việc lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Cụ thể, hiện nay khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15 quy định:
“4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.”
Tuy nhiên, căn cứ tình thực tế và ý kiến từ các doanh nghiệp, các Cục thuế, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15 như sau:
“Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hoàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.”
Đề xuất trên của Bộ Tài chính không còn quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Theo đó nếu được thông qua, doanh nghiệp có thể lập hóa đơn chung cho các hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất khác nhau nhưng phải ghi rõ thuế suất hoặc tỷ lệ % tính thuế của từng loại.
Về hiệu lực thi hành, dự thảo của Bộ Tài chính trình có hiệu lực từ ngày ký. Đồng thời, trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định trước đây thì không phải điều chỉnh lại hóa đơn và không bị xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn.
 
 
 
2. Công văn 2927/BTC-TCT của Bộ Tài chính xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2022/NĐ-CP
Document name: Official Letter No. 2688/BTC-TCT
Effective date: 23 March 2022
Issuing organization: Ministry of Finance
According to Official Dispatch, during the implementation of Decree 15, the Ministry of Finance received a number of Official Letters from Tax Departments, businesses and press agencies reporting problems related to the provisions of Clause 4, Article 1 of the Decree. 15 on making separate invoices for goods and services subject to value-added tax (VAT) reduction.
Specifically, currently, Clause 4, Article 1 of Decree No. 15 stipulates:
“4. Business establishments must make separate invoices for goods and services eligible for value-added tax reduction. In case a business establishment does not issue a separate invoice for goods and services eligible for value-added tax reduction, it is not entitled to a reduction of value-added tax."
However, based on the actual situation and opinions from businesses and tax departments, the draft of the Ministry of Finance proposes to amend Clause 4, Article 1 of Decree No. 15 as follows:
“In case a business establishment that sells royal goods or provides services applies different tax rates, the invoice must clearly state the tax rate or percentage of reduced value added tax for each goods. services as prescribed in Clause 3 of this Article.”
The above proposal of the Ministry of Finance no longer stipulates that separate invoices must be issued for goods and services eligible for VAT reduction. Accordingly, if approved, enterprises can issue general invoices for goods and services subject to different tax rates, but must specify the tax rate or taxable percentage of each type.
Regarding the implementation effect, the draft submitted by the Ministry of Finance takes effect from the date of signing. At the same time, in the case that from February 1, 2022 to the effective date of this Decree, the business establishment has complied with the previous regulations, it is not required to adjust the invoice and not be administratively sanctioned about taxes and invoices.
 
3. Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng
Tên văn bản: Thông tư 24/2022/TT-BTC
Ngày hiệu lực: 25/5/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Theo đó, đối tượng lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán được quy định như sau:
- Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp:
 • Đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước;
 • Được tự do mua bán trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán.
- Đối tượng lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. (Nội dung mới bổ sung)
 
3. Circular 24/2022/TT-BTC amending Circular 48/2019/TT-BTC guiding the setting up and handling of provisions
Document name: Official Letter 158/CTBNI-TTHT
Effective date: 25 May 2022
Issuing organization: Ministry of Finance
Accordingly, the subjects of making provision for loss of securities investments are specified as follows:
- Objects of provisioning are securities issued by domestic economic organizations in accordance with law and owned by enterprises:
 • Being listed or registered for trading on the domestic stock market;
 • Being free to trade in the market and the actual market price of securities at the time of making the annual financial statements is lower than the value of the securities investment being recorded in the accounting books.
- Objects of provisioning mentioned above do not include Government bonds, Government-guaranteed bonds, and local government bonds. (New content added)
 
4. Công văn 13381/CTHN-TTHT về việc hướng dẫn lập hóa đơn
Tên văn bản: Công văn 13381/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 6/4/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Trả lời công văn số 0103/CV/PDC-2022 ngày 15/03/2022 của Công ty TNHH Phát Triển Đệ Nhất (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc có lập hóa đơn cho thời gian khách hàng hủy hợp đồng hay không, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP , có cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng theo hợp đồng thì Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP , tính thuế GTGT, xác định doanh thu chịu thuế TNDN theo quy định.
Khoản bồi thường thiệt hại bằng tiền do bị hủy hợp đồng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, khi nhận tiền về bồi thường thì Công ty không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC và phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.
 
 
 
 
4. Official Letter 13381/CTHN-TTHT on instructions for making invoices
Document name: Official Letter 13381/CTHN-TTHT
Effective date: 6 April 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
Responding to Official Dispatch No. 0103/CV/PDC-2022 dated March 15, 2022 of De Nhat Development Company Limited (hereinafter referred to as the Company) on whether to issue an invoice for the time the customer cancels the contract or No, Hanoi Tax Department has the following comments:
In case the Company uses e-invoices according to Decree 123/2020/ND-CP and provides office rental services under the contract, the Company must issue an invoice to deliver to the buyer as prescribed in Article 2 of this Law. 4 Decree 123/2020/ND-CP, calculating VAT, determining revenue subject to CIT according to regulations.
The compensation for damage in cash due to contract cancellation is not required to declare, calculate and pay VAT. When receiving money for compensation, the Company does not have to issue an invoice but make a receipt for collection according to the instructions in Article 5. Circular 219/2013/TT-BTC and must declare and pay CIT according to regulations.
 
5. Công văn 12659/CTHN-TTHT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh
Tên văn bản: Công văn 12659/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 4/4/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2403/2022/CV-HSL ghi ngày 24/03/2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi trong năm tính thuế đó mà phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất phổ thông và năm đó sẽ tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế của doanh nghiệp.
Theo đó, trường hợp Công ty CP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Sơn La, tháng 6/2021 Công ty thực hiện di chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh thực hiện dự án đến Hà Nội (không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì từ năm 2021 Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện là dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.
 
 
 
5. Official Letter 12659/CTHN-TTHT on corporate income tax policy when relocating business headquarters
Document name: Official Letter 12659/CTHN-TTHT
Effective date: 4 April 2022
Issuing organization: Ha Noi Tax Department
The Hanoi Tax Department received Official Letter No. 2403/2022/CV-HSL dated 24 March 2022 from Hong Ha Food Development Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Company) regarding policy issues. CIT incentives when relocating business headquarters, Hanoi Tax Department has the following comments:
In case in the tax year, the enterprise does not satisfy the conditions for CIT incentives as prescribed, the enterprise is not entitled to the incentives in that tax year but must pay corporate income tax at the common tax rate and tax incentives. that year will be deducted from the time of enjoying tax incentives of the enterprise.
Accordingly, in the case that Hong Ha Food Development Investment Joint Stock Company is entitled to CIT incentives under the conditions of a new investment project in an area with extremely difficult socio-economic conditions in Son La, this month. 6/2021 The company moves the location of the project's business headquarters to Hanoi (not in an area with particularly difficult socio-economic conditions), from 2021 the Company will not be entitled to preferential treatment. CIT incentives under the condition that it is a new investment project in an area with extremely difficult socio-economic conditions as prescribed in Clause 8, Article 18 of Circular No. 78/2014/TT-BTC dated 18 June  2014 by the Ministry of Finance.
 
6.Công văn 158/CTBNI-TTHT về góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp và khấu trừ thuế GTGT, tính chi phí đối với khoản thanh toán hộ trước thành lập doanh nghiệp
Tên văn bản: Công văn 158/CTBNI-TTHT
Ngày hiệu lực: 24/1/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh
Trường hợp công ty đăng ký góp vốn bằng tiền mặt thì công ty có trách nhiệm nộp đủ số tiền đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp mới theo quy định. Trường hợp Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phải nhà đầu tư nước ngoài) thanh toán một số khoản chi phí giai đoạn trước khi đầu tư để thành lập doanh nghiệp mới thì khoản thanh toán này không được chuyển đổi thành vốn điều lệ. Công ty vẫn có trách nhiệm nộp đầy đủ vốn điều lệ bằng tiền mặt theo quy định như trên.
 
6. Official Letter 158/CTBNI-TTHT on capital contribution for business establishment and creditable VAT, deductible CIT expenses for payments made on behalf before business establishment
Document name: Official Letter 158/CTBNI-TTHT
Effective date: 24 January 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
In case the company registers to contribute capital in cash, the company is responsible for paying the full committed amount in accordance with the regulations. In case the company is a foreign-invested enterprise (not a foreign investor) settling a number of expenses in the pre-investment period to establish a new enterprise, this amount shall not be converted to charter capital of the new enterprise. The company is still responsible for fully contributing the charter capital in cash as prescribed above.
 
7. Công văn 13983/BTC-TCT trả lời kiến nghị của cử tri về việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) của 03 quý đầu năm
Tên văn bản: Công văn 13983/BTC-TCT
Ngày hiệu lực: 7/12/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Theo Công văn 13983/BTC-TCT do Bộ tài chính ban hành ngày 07/12/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 03 quý đầu năm ảnh hưởng đến doanh thu, thu nhập của các doanh nghiệp. Để tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, Bộ tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi quy định phải tạm nộp thuế TNDN của 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm theohướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và không bất lợi hơn so với quy định trước đây.
Điểm này đang được cụ thể hóa trong dự thảo Nghị Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 126/2020/NĐ-CP, theo đó quy định này được đề xuất sửa đổi lại theo hướng quy định cũ trước đây, cụ thể là tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp.
 
7. Official Letter 13983/BTC-TCT responding to constituents' petitions on temporary payment of Corporate Income Tax (“CIT”) for the first three quarters of the year
Document name: Official Letter 13983/BTC-TCT
Effective date: 7 December 2021
Issuing organization: Ministry of Finance
According to Official Letter 13983/BTC-TCT issued by the Ministry of Finance on 7 December 2021, due to the complicated developments of the Covid-19 pandemic in the first three quarters of the year, the revenue and income of enterprises have been affected. In order to facilitate support for enterprises, Ministry of Finance has reported in writing to the Prime Minister on amendments to the regulation of temporary CIT payment for the first three quarters of the year, which must not be lower than 75% of the payable CIT amount in year-end CIT finalization, in the direction of creating favorable conditions for enterprises and not being more disadvantageous compared to the previous regulations.
This point is being concretized in the draft Decree amending and supplementing a number of articles of Decree 126/2020/ND-CP, whereby this regulation is proposed to be revised as the total amount of temporary CIT settlement for four quarters must not be less than 80% of the payable amount according to the annual finalization. If there is the shortage in temporary CIT settlement, taxpayers must pay the corresponding interest on late payment.