1. Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tên văn bản: Quyết định số 206/QĐ-BTC
Ngày hiệu lực: 24/2/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Theo đó, 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại phụ lục đính kèm (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định) áp dụng HĐĐT từ tháng 04/2022. Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.
 
1. Decision No. 206/QD-BTC on the application of electronic invoices in 57 provinces and centrally-run cities.
Document name: Decision No. 206/QD-BTC
Effective date: 24 February 2022
Issuing organization: Ministry of Finance
Accordingly, 57 provinces and cities directly under the Central Government according to the list in the attached appendix (except for some cases where the conditions are not satisfied as prescribed) will apply the e-invoice from April 2022. The implementation of application of e-invoices in 57 provinces and cities complies with regulations on e-invoices in the Law on Tax Administration, Decree No. 123/2020/ND-CP dated 19 October 2020 of the Government. regulations on invoices, documents and Circular No. 78/2021/TT-BTC dated 17 September 2021 of the Ministry of Finance.
 
2. Công văn số 535/CTBNI-TTHT về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN kỳ thuế năm 2021
Tên văn bản: Công văn số 535/CTBNI-TTHT
Ngày hiệu lực: 4/3/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Bắc Ninh
Xác định doanh thu để tính thuế TNDN đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng chuyển tải,…là thời điểm tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh.
Về hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng: Không phải xác định doanh thu tính thuế TNDN nhưng vẫn phải lập hóa đơn GTGT theo quy định pháp luật về hóa đơn GTGT. Chi phí hàng hóa, dịch vụ biếu, tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Tuy nhiên, chi phí của hàng hóa, dịch vụ biếu tặng không phải là khách hàng (không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh) thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Trường hợp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp phải tạm dừng một số Tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế TNDN năm 2021, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm dừng do sản xuất theo mùa vụ.
Chi phí sửa chữa tài sản thuê, nếu được quy định trong hợp đồng Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa được hạch toán và phân bổ vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 3 năm.
Khoản chi tư vấn thuế TNCN cho người lao động là người nước ngoài không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động, do đó không được trừ khi tính thuế TNDN.
Khoản chi phí tư vấn, khám sức khỏe cho người lao động là người nước ngoài được tính vào chi phí được trừ nếu không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế TNDN.
 
2. Official Letter No. 535/CTBNI-TTHT guiding the finalization of CIT and PIT for the tax period 2021
Document name: Official Letter No. 535/CTBNI-TTHT
Effective date: 4 March 2022
Issuing organization: Bac Ninh Tax Department
Determination of turnover for calculating CIT for goods exported through border gates by sea, air, railway, inland waterway, transshipment port, etc., is the time when the export customs declaration has been confirmed. Customs clearance and confirmation that the goods have passed the monitoring area on the System when the goods are loaded on the exiting means of transport.
Regarding goods and services used for donation: The revenue for CIT calculation is not required, but VAT invoices must still be issued in accordance with the law on VAT invoices. The cost of goods and services offered or given to customers in service of production and business activities shall be included in deductible expenses when determining taxable income. However, the cost of goods and services offered as gifts not to customers (not serving production and business activities) are not included in deductible expenses when calculating CIT.
In case, due to the impact of the Covid-19 epidemic, enterprises have to suspend some fixed assets for less than 9 months in the CIT period 2021, then the fixed assets will continue to be put into service for production and business activities. business is subject to temporary suspension due to seasonal production.
Expenses for repair of leased assets, if specified in the contract, the lessee is responsible for repairing during the lease period, the repair costs are accounted and amortized into business expenses but must not exceed 3 years.
Personal income tax consulting expenses for foreign employees not serving production and business activities, are not considered expenses of welfare nature for employees, so they are not deductible when calculating CIT.
The cost of counseling and medical examination for foreign employees is included in the deductible expenses if it is not more than 01 month's actual average salary in the year of CIT calculation.
 
3. Công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
Tên văn bản: Công văn số 642/TCHQ-TXNK
Ngày hiệu lực: 25/2/2022
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Công văn giải thích cách hiểu và xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục không được giảm 2% thuế GTGT ban hành tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT là hàng hóa có tên sản phẩm nêu tại cột 8 “tên sản phẩm” và một số trường hợp được mô tả nội dung sản phẩm tại cột 9 “nội dung” của Phụ lục I, phần A Phụ lục III hoặc tại cột 3 “hàng hóa” phần B Phụ lục III hoặc hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB thuộc Phụ lục II Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
Đối với hàng hóa không được giảm thuế GTGT nêu tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CP, nếu thuộc diện không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế GTGT thì vẫn được kê khai thuế theo Luật thuế GTGT.
Mục 3 Công văn này còn hướng dẫn xác định hàng hóa không được giảm thuế GTGT trong trường hợp Danh mục: chỉ nêu số Chương HS; chỉ chi tiết đến số Nhóm; chỉ chi tiết đến số Phân nhóm hoặc chi tiết đến mã HS 8 chữ số và trường hợp tại mã HS có ký hiệu (*).
 
3. Official Letter No. 642/TCHQ-TXNK guiding the declaration of VAT rates, determination of names and application of HS codes of imported goods not eligible for tax reduction according to Decree 15/2022/ND-CP.
Document name: Official Letter No. 642/TCHQ-TXNK
Effective date: 25 February 2022
Issuing organization: General Department of Custom
The official letter explaining how to understand and identify imported goods on the list not entitled to 2% VAT reduction is issued in Appendix I, II, III of Decree 15/2022/ND-CP.
Accordingly, imported goods that are not entitled to a 2% VAT reduction are goods with the product name stated in column 8 "product name" and in some cases described in the product content in column 9 "content". Appendix I, Part A Appendix III or in column 3 "goods" in Part B Appendix III or imported goods subject to excise tax in Appendix II of Decree 15/2022/ND-CP.
For goods not eligible for VAT reduction mentioned in Appendix I, II, III of Decree 15/2022/ND-CP, if they are not subject to VAT or subject to 5% VAT according to the provisions of the Law on VAT, still be able to declare tax according to the Law on VAT.
Section 3 of this Official Letter also guides the determination of goods not eligible for VAT reduction in the case of the List: only the HS Chapter number is indicated; detail only to the Group number; detail to the Subheading number or detail to the 8-digit HS code and the case in the HS code has the symbol (*).
 
4. Công văn số 6778/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
Tên văn bản: Công văn số 6778/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 2/3/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng có thu tiền trước thời điểm 01/02/2022, khi thu tiền Công ty đã lập hóa đơn theo thuế suất thuế GTGT 10% nhưng đến 01/3/2022, khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ và công ty phải hoàn trả phần phí dịch vụ chưa sử dụng thi khi lập hóa đơn điều chỉnh Công ty áp dụng mức thuế suất tương ứng tại thời điểm thu tiền.
Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Công ty cung cấp dịch vụ được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và lập hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ với mức thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 Công ty điều chỉnh hóa đơn đã lập nêu trên thì hóa đơn điều chỉnh áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.
 
4. Official Letter No. 6778/CTHN-TTHT guiding the reduction of VAT under Decree 15/2022/ND-CP
Document name: Official Letter No. 6778/CTHN-TTHT
Effective date: 2 March 2022
Issuing organization: Hanoi Tax Department
In case the Company provides services to customers with collection of money before February 1, 2022, when collecting money, the Company has issued an invoice at the 10% VAT rate, but on March 1, 2022, the customer stops use the service and the company must refund the unused service fee when making an adjustment invoice. The company applies the corresponding tax rate at the time of collection.
The case from February 1, 2022 to the end of 31 December 2022, the company providing the service is entitled to a reduction in VAT according to the provisions of Decree No. 15/2022/ND-CP dated 28 January 2022 of the Government. Government and issue invoices according to the provisions of Article 9 of Decree No. 123/2020/ND-CP dated 19 October 2020 of the Government at the tax rate of 8%, after 31 December 2022 the company adjusts the invoice already established above, the adjusted invoice shall apply the VAT rate of 8%.
 
5. Công văn số 7059/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
Tên văn bản: Công văn số 7059/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 3/3/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Đối với các dịch vụ thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngành Thuế yêu cầu phải lập hóa đơn riêng cho loại dịch vụ được giảm thuế. Nếu không, sẽ phải chịu chung mức thuế GTGT 10%.
Ngoài ra, đối với dịch vụ lắp đặt. nếu đã hoàn thành, nghiệm thu trước ngày 01/02/2022 thì cũng không được giảm 2% thuế GTGT, cho dù hóa đơn lập sau ngày 01/02/2022.
 
5. Official Letter No. 7059/CTHN-TTHT guiding the VAT policy according to Decree No. 15/2022/ND-CP
Document name: Official Letter No. 7059/CTHN-TTHT
Effective date: 3 March 2022
Issuing organization: Hanoi Tax Department
For services eligible for a 2% VAT reduction under Decree 15/2022/ND-CP, the Tax sector requires a separate invoice for the type of tax-reduced service. Otherwise, they will be subject to the same 10% VAT rate.
Also, for installation service, if completed and accepted before 1 February 2022, 2% VAT will not be reduced, even if the invoice is made after 1 February 2022.
 
6. Công văn số 5019/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc
Tên văn bản: Công văn số 7059/CTHN-TTHT
Ngày hiệu lực: 14/2/2022
Cơ quan ban hành: Cục thuế Hà Nội
Trường hợp Công ty có Chi nhánh phụ thuộc đóng trên địa bàn khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính, Chi nhánh hạch toán tập trung và có các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tư vấn quản lý (không phải là cơ sở sản xuất) thì không thuộc trường hợp phải phân bổ thuế TNDN theo quy định tại Điều 17, Thông tư 80/2021/TT-BTC. Công ty có trách nhiệm kê khai tập trung tại trụ sở chính cả phần thu nhập phát sinh tại Chi nhánh khác tỉnh.
 
6. Official Letter No. 5019/CTHN-TTHT guiding the CIT declaration for dependent units
Document name: Official Letter No. 5019/CTHN-TTHT
Effective date: 14 February 2022
Issuing organization: Hanoi Tax Department
In case the Company has a dependent branch located in another province or city with its head office, the branch does centralized accounting and has commercial business activities, management consulting services (not a business establishment). production facility) is not subject to CIT allocation as prescribed in Article 17, Circular 80/2021/TT-BTC. The company is responsible for declaring at the head office all the income generated at the branch in another province.
 
 
 
 
7. Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
Tên văn bản: Nghị định 10/2022/NĐ-CP
Ngày hiệu lực: 15/1/2022
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, với ô tô điện chạy pin, trong vòng 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.
 
7. Decree 10/2022/ND-CP regulating registration fees.
Document name: Decree 10/2022/ND-CP
Effective date: 15 January 2022
Issuing organization: Government
The Government stipulates the registration fee, for battery electric cars, within 3 years from March 1, 2022, the first registration fee will be paid at the rate of 0%; within the next 2 years, pay the first registration fee at a rate equal to 50% of the fee for petrol and diesel cars with the same number of seats.