Dịch vụ Báo Cáo Tài Chính

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn THT cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính- bao cao tai chinh ( Dịch vụ báo cáo tài chính) hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính, xem xét các phần hành kế toán...

dich-vu-bao-cao-tai-chinh-tht-(1).png

Hình1: Dịch vụ báo cáo tài chính của công ty THT
 

Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo có liên quan

 

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT cung cấp cho các Cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Nhà quản lý và các nhà đầu tư, các bên có liên quan sự đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính và phi tài chính, sự tuân thủ pháp luật và các thông tin phục vụ cho các quyết định chiến lược thông qua các dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ có đảm bảo khác.


dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cong-ty-kiem-toan-tht-(1).png

Hình 2: Dịch vụ báo cáo tài chính THT

 

Dịch vụ kiểm toán độc lập của chúng tôi tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế; các báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế hiện hành.
 

soat-xet-va-bao-cao-tai-chinh-tht.png

Hình 3: Dịch vụ báo cáo tài chính công ty THT
 

Các dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có bảo đảm của chúng tôi bao gồm:

·        Kiểm toán báo cáo tài chính ( bao cao tai chinh ) theo luật định;

·        Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

·        Kiểm toán hoạt động;

·        Kiểm toán tuân thủ;

·        Kiểm toán các thông tin tài chính khác trên cơ sở thỏa thuận trước;

·        Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét thông tin Tài chính;

·        Kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận; Kiểm toán báo cáo tổng hợp các khoản phải thu; kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm xác định thu nhập chịu thuế;

·        Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ;

·        Kiểm toán báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản:

-      Tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn Đầu tư hoàn thành;

-      Kiểm toán xác định chi phí xây lắp, thiết bị đối với từng hạng mục công trình;

-      Kiểm toán chi phí toàn bộ dự án, công trình;

-      Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
 

bao-cao-tai-chinh-cong-ty-kiem-toan-tht-(1).png

Hình 4: Dịch vụ Báo cáo tài chính - Công ty kiểm toán THT
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn THT

Địa chỉ: L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0313951861 | Điện thoại: (08) 35 178 796 

Website: thtaudit.com.vn | Mail: tht@thtaudit.com.vn

---------------------------------------------------------------------------------------

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT 

1. Huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: Số 165 Đường 30/4, Khu phố 1, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

2. Tòa nhà GIC Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 4, Tòa nhà GIC Việt Nam, Số 289 Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


DỊCH VỤ KHÁC

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3517 8796 | Mã số thuế: 0313854961
Web: www.thtaudit.com.vn | Email : tht@thtaudit.com.vn

© 2017 All right reserved. Development by THV